DR.ROVENA VATA

Pashtriku.org, 20. 10. 2014 – Dr. Rovena Vata ka kryer studimet për Gjuhë-Letërsi shqipe pranë Universitetit të Tiranës, në fakultetin Histori-Filologji, ku realizoi edhe studimet e Masterit Shkencor në degën e Shkencave Letrare në specialitetin “Letërsi e Përgjithshme dhe Letërsi e Krahasuar” me Medalje të Artë. Me datë 17 qershor 2013 (në moshën 27 vjeçare) ajo mori gradën shkencore “Doktor” në fushën e Studimeve Letrare, në specialitetin “Letërsia dhe mitologjia”, pranë Qendës Ndëruniversitare të Studimeve Albanologjike-Tiranë, ku dhe punon si studiuese e shkencave albanologjike. Rovena është doktore shkencash më e reja në fushën e studimeve të letërsisë dhe antropologjisë shqipe. Ajo ka marrë pjesë në shumë konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare brenda dhe jashtë vendit. Bashkëpunon në editorial board me revista shkencore në Mal të Zi, Maqedoni, Kosovë, Rumani, Itali, Suedi, SHBA, Slloveni etj. Rovena Vata është pedagoge e Shkencave Gjuhësore, Shkencave të Komunikimit, Drejtimit në Arsim dhe Metodikës së Kërkimit Shkencor, në Universitetin e Arteve në Tiranë, Universitetin Ndërkombëtar të Tiranës dhe Univeristetin Justicia.
CURICULUM VITAE

Emri: Rovena
Mbiemri: VATA
Atësia: Bashkim
Datëlindja: 26/05/1985
Vendlinja: Bajram Curr
Vendbanimi: Tiranë
Adresa: Rruga: “Qamil Guranjaku”, Qyteti Studenti, Tiranë
Tel: +355682558175 // +355674039780
E-mail: [email protected]
EDUKIMI
– (17.06.2013)
Doktore e Shkencave Letrare, me tezën: “Miti i malit në letërsinë shqipe: Fishta, Koliqi, Migjeni, Camaj”, me specialitetin Letërsia dhe Mitologjia, me vlerësimin Shumë Mirë, pranë Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë, Qendra e Studimeve Albanologjike (QSA), Tiranë
– (2010-2011- në vijim) *DOKTORANTE*
Dega: Studimet Letrare, Qendra Ndëruniversitare e Studimeve Albanologjike (QSA), Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë, Tema: “Miti i malit në letërsinë shqipe: Fishta, Koliqi, Migjeni, Camaj”, Udhëheqes Shkencor, Prof. Dr. Shaban SINANI.
– (2008-2010) *Master Shkencor (Diplomë e Nivelit të Dytë)*
– Master DND, dega: Letërsi, drejtimi: “Letërsi e Përgjithshme dhe Letërsi e Krahasuar” Universiteti i Tiranës, Fakulteti: “Histori-Filologji” me vlerësim Shkelqyeshëm, viti akademik 2008-2010. Tema e Mikrotezës: “Frymët, demonët dhe besëtytënitë në rrëfenjat e Kutelit, Gogolit dhe Turgenievit” (Aspekte të demonologjisë krahasuese) vlerësuar me notën 10 me datë (08/07/2010)
– (2005-2008)
Diplomë Universitare, Fakulteti: “Histori-Filologji”, Universiteti i Tiranës, me datë (17/07/2008) vlerësuar me notën 10
– (2000-2004)
Shkolla e Mesme: Pranë gjimnazit: “Havzi Nela”, dega Profesionale “Pedagogjike”, Kukës.

TRAJNIM SPECIAL
– (16.04.2014-21.05.2014)
Certifikatë: Kurs Trajnimi Profesional, profili i kursit “Menaxhim” me përmbajtje, modulet: Menaxhim i Burimeve Njerëzore dhe Administrimi Publik, Institucioni i Arsimit të Lartë ISSAT (Instituti i Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve), Vlerësimi: Shumë Mirë.
EKSPERIENCA
– (28.06.2014 e në vazhdim) Anëtare e Shoqatës “Atdhetare-Dukagjini”, në cilësinë e studiueses shkencore, letrare, artistike dhe kulturore të kësaj shoqate.
– (05.05.2014 e në vazhdim) në Bordin Drejtues dhe Këshillues të revistës kulturore-shkencore dhe periodike “MIRDITA”.
(16.04.2014 e në vazhdim) në Bordin Këshillit Shkencor të revistës “Global-challenge”, ISSN 2227-8540, ISSN 2312-5748 (Online), botim i Akademisë Diplomatike Shqiptare, Tiranë.
– (08.04.2014 e në vazhdim) në Bordin Këshillues si përfaqësuese për studiuesit e Shqipërisë në revistën shkencore dhe akademike ndërkombëtare “Alternativa”, Lublanë- Slloveni, ISSN: 0353/7110, prill 2014.
– (07.02.2014 e në vazhdim) Pedagoge e jashtme në “Universitetin Ndërkombëtar të Tiranës”, Fakulteti i Drejtësisë, Shkencave Sociale dhe Shkencave të Edukimit, në ciklin e dytë të studimeve Master Shkencor në “Shkenca Edukimi”, për vitin akademik 2013-2014 e në vijim, titullare e lëndës: “Politika arsimore dhe legjislacioni në edukim”.
– (07.02.2014 e në vazhdim) Pedagoge e jashtme në “Universitetin Ndërkombëtar të Tiranës”, Fakulteti i Drejtësisë, Shkencave Sociale dhe Shkencave të Edukimit, në ciklin e dytë të studimeve Master Shkencor në “Shkenca Edukimi”, për vitin akademik 2013-2014 e në vijim, titullare e lëndës: “Drejtimi dhe Administrimi në Arsimit”.
– (07.02.2014 e në vazhdim) Pedagoge e jashtme në “Universitetin Ndërkombëtar të Tiranës”, Fakulteti i Drejtësisë, Shkencave Sociale dhe Shkencave të Edukimit, në ciklin e parë të studimeve Bachelor në vitin e tretë “Mësuesi”, për vitin akademik 2013-2014 e në vijim, titullare e lëndës: “Pedagogji familjare”.
– (07.10.2013 në vazhdim) Pedagoge e jashtme në Universitetin “Justicia”-Tiranë, Fakulteti Juridik, në ciklin e dytë të studimeve Master Shkencor për vitin akademik 2013-2014 e në vijim, titullare e lëndëve: “Shkrim ligjor dhe shkrimi akademik i avancuar” dhe “Metodat e kërkimit shkencor”.
– (07.10.2013 e në vazhdim) Pedagoge e ftuar në “Universitetin e Arteve”-Tiranë, Fakulteti i Muzikës, në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave për vitin akademik 2013-2014 e në vijim, titullare e lëndës: “Metodat e kërkimit shkencor dhe artistik”.
– (07.10.2013 e në vazhdim) Pedagoge e jashtme në “Universitetin Ndërkombëtar të Tiranës”, Fakulteti i Drejtësisë, Shkencave Sociale dhe Shkencave të Edukimit, në ciklin e dytë të studimeve Master Shkencor në “Shkenca Edukimi”, për vitin akademik 2013-2014 e në vijim, titullare për lëndët: “Metoda e kërkimit shkencor në edukim” dhe “Zhvillimi i të menduarit kritik”.
– (07.10.2013 e në vazhdim) Pedagoge e jashtme në “Universitetin Ndërkombëtar të Tiranës”, Fakulteti i Drejtësisë, Shkencave Sociale dhe shkencave të Edukimit, në ciklin e parë të studimeve Bachelor në vitin e tretë “Mësuesi”, për vitin akademik 2013-2014 e në vijim, titullare e lëndës: “Metodikë e gjuhës shqipe (Morfologji)”.
– (07.10.2013 në vazhdim) Pedagoge e jashtme në “Universitetin Ndërkombëtar të Tiranës”, Fakulteti i Drejtësisë, Shkencave Sociale dhe shkencave të Edukimit, në ciklin e parë të studimeve Bachelor në vitin e parë “Mësuesi”, për vitin akademik 2013-2014 e në vijim, titullare e lëndës: “Morfologjia e gjuhës shqipe”.
– (01.07.2013 në vazhdim) në Editorial Board- përfaqësuese për studiuesit e Shqipërisë në International jornal “Anglisticum”, Literature, Linguistics & Interdisciplinary Studies, Global Impact Factor: 0.624, Tetovë, p-ISSN: 1857-1878 e-ISSN 1857-8187, Maqedoni.
– (20.02.2012 në vazhdim) në Editorial Board, në revisten ndërkombëtare “Dituria”, Böas, Suedi.
– (08.03.2011 në vazhdim) Kryetare e degës mësimore, në Qendrën e Studimeve Albanologjike, (QSA) Tiranë.
– (15.03.2011-në vazhdim), Gazetare, gazeta: “Rruga e Arbërit”, Tiranë.
– (03/maj/2011-në vazhdim), Pedagoge në Universitetin Ndërkombëtar të Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, Shkencave Sociale dhe Shkencave të Edukimit, dega: “Mësuesi”, Lënda: “Metodat e të nxënit”, Tiranë.
– (05/prill në vazhdim), Gazetare, Revista: “Kuvendi”, USA.
(07/mars/2011-në vazhdim) Pedagoge në Universitetin Ndërkombëtar të Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, Shkencave Sociale dhe Shkencave të Edukimit, dega: “Mësuësi”, Lënda: “Studimi dhe shkrimi akademik”, Tiranë.
– (10/dhjetor/2010-në vazhdim) Pedagoge në Universitetin Ndërkombëtar të Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, Shkencave Sociale dhe Shkencave të Edukimit, dega: “Master Shkencor në Shkencat e Edukimit”, Lënda: 1-“Shkrimi Akademik i Avancuar”, 2- “Zhvillimi i Kurrikulës”, Tiranë.
– (1 nëntor 2010-në vazhdim) Pedagoge, Universiteti Ndërkombëtar i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, Shkencave Sociale dhe Shkencave të Edukimit, dega: “Mësuesi”, Lënda: “Morfologji e gjuhës shqipe Semestri i I dhe Sintaksë e Gjuhës Shqipe Semestri II, Tiranë.
– (1 nëntor 2010-në vazhdim) Pedagoge, Universiteti Ndërkombëtar i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, Shkencave Sociale dhe Shkencave të Edukimit, dega: “Psikologji”, Lënda: “Shkrim Akademik”, Tiranë .
– (4 tetor 2010-në vazhdim) Bashkëpunuese me Projektin: “Arsimimi i të Rriturve në Shqipëri”, (Adult Education in Albania), PARSH, Tiranë.
(20 tetor 2010-në vazhdim) Bashkëpunuese, Shoqata: “Në dobi të gruas shqiptare”, Tiranë.
– (20/ shtator/2010- 15 Prill 2011) Koordinatore, Shtëpia Botuese “Naimi”, Tiranë.
– (15/shtator/2010- në vazhdim) Anëtare, “Instituti i Promovimit të Vlerave në Gjuhë Shqipe”, Tiranë.
– (shkurt 2005-në vazhdim) Bashkëpunuese, Shoqata: “YVCA”, Tiranë.
– (maj 2009- në vazhdim) Bashkëpunuese, “Qendra e Gjinore për Zhvillim”, Tiranë.
– (2008-2010) Pedagoge, në Universitetin “Universum”, Lënda: “Gjuhë dhe letërsi shqipe”, Prishtinë.
– (tetor 2009- në vazhdim) Bashkëpunuese, Qendra: “Small Kindess”, Qyteti Studenti, Tiranë.
– (10 tetor 2004-10 tetor 2005) Mësuese pranë shkollës 9-vjeçare dhe të mesme: “Ali Meshi”, Kostur, Has.
– (shtator 2003-qershor 2004) Organizatore: “Qendra Kulturore”, Kukës.
– (shtator 2000-qershor 2003) Organizatore, Shoqata joqeveritare: “Adra”, Kukës.
GJUHËT E HUAJA
– Anglisht
– Frëngjisht
– Italisht
NJOHURI KOMPJUTERIKE
– Paketa Microsoft Office 2010, 2007, 2003;
– Njohuri shumë të mira të internetit: Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Google Chrome;
– Microsoft PowerPoint 2007, Diplomë nga: Instituti i Gjuhëve të huaja.
TRAJNIME
(10/10 2010- 27/12 2010) Kualifikim në këto fusha të Komunikimit:
1- “Të Folurit dhe të Negociuarit”, 2- “Planifikimi dhe Organizimi Efektiv”, 3- “Moderimi i Procesve në Grup”, 4- “Prezantimet me Objektiv të Qartë”, 5- “ Zgjidhja e konflikteve në grup”, 6- “Aftësia për të zgjidhur probleme dhe për të zhvilluar ide”, 7- “Aftësia për të shfrytëzuar në mënyrë optimale kohën e punës”, 8- “Aftësia për të marrë vendime kompetente dhe për të vepruar me përgjegjësi”, 9- “Aftësia për të organizuar dhe zbatuar me sukses projekte me Microsoft Project”, nga Projekti: “Arsimimi i të Rriturve në Shqipëri” (Adult Education in Albania), PARSH, Tiranë.
– Seminar me temë: “Perspectives on bilingualism: An Albanian-Greek Research Study”, organizuar nga: The University Of Sheffield, CITY College An International Faculty Of The University, American University of Tirana, (29.03.2012), Tiranë.
– Seminar me temë: “Autizmi është një botë”, akredituar nga QKEV me 4 kredite, organizuar nga: American University of Tirana, (30.03.2012), Tiranë.
– Seminar me temë: “Ethic Attitudes in the Balkans: Evidence for Group Threat, Contact Theory, or Something Else”, organizuar nga: American University of Tirana, (04.04.2012), Tiranë.
– Seminar mbi “Përfshirjen e universiteteve publike në ekonomitë vendore”, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, (16/01/2012), Tiranë.
– Trajtim me temë: “Metoda vizuale në Brainstorming”, organizuar Qendra Profesionale EMTEC, (01.12.2012), Tiranë.
– Trajtim me temë: “Teknika të të mësuarit efektiv”, organizuar Qendra Profesionale EMTEC, (08.12.2012), Tiranë.
– Trajnim me temë: “Si të bejmë një punim akademik të suksesshëm”, organizuar Qendra Profesionale EMTEC, (15.12.2012), Tiranë.
– “Skicë e një konceptimi mbi jetën plotësuar me mbi gjeniun”, Konferencë shkencore për librin e Arshi Pipës, Shtëpia Botuese “Princi” në bashkëpunim me Qendrën e Studimeve Albanologjike, (23/06/2011), Tiranë
“Dita ndërkombëtare e YVCA-së”, Shoqata: “YVCA”, (22/04/2011), Tiranë.
– “Dita ndërkombëtare e poezisë”, Universiteti i Tiranës, Fakulteti Histori-Filologji, Departamenti i Letërsisë, (22/04/2011), Tiranë.
– “Psikologjia pozitive”, Universiteti Europian i Tiranës dhe Mirela Sula, (12/prill 2011), Tiranë.
– “Lexuesi më i mirë i vitit 2010”, Shoqata: “YVCA”, (22/02/2011), Tiranë.
– “Këndvështrimi i Diversitetit Fetar, Kulturor dhe Shoqëror në Ballkan nga Perspektiva Globale” (Global Perspectives On The Religious, Cultural, And Societal Diversity In The Balkans), Simpozium Ndërkombëtar, Ministria e Turizmit, kulturës Rinisë dhe Sporteve, Universiteti i Tiranës, Universiteti Fatih/Turqi (25-26/03/2011), Tiranë.
– “Bisedat Psikoterapeutike, Obsesionet dhe Funksioni i Simptomave në Realitetin Psikik”, Shoqata Shqiptare për Psikoterapinë & Open Society Foundation for Albania Soros Foundation SH.SH.P (08/02/2011), Tiranë.
– “Me rastin e 75 vjetorit të lindjes së Ismail Kadaresë”, Konferencë jubilare, Akademia e Shkencave e Shqipërisë dhe Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sportëve, (31/01/2011), Tiranë
“Roli i femrës shqiptare në botën e letrave dhe të letërsisë artistike”, Shoqata: “Në dobi të gruas shqiptare”, (27/12/2010), Tiranë.
– “Stresi dhe menaxhimi i tij”, Shoqata: “Në dobi të gruas shqiptare”, (15/11/2010), Tiranë.
– “Shqipëria në dyert e një Europe në tranzicion”, nga Jean Dominique Giuliani, Fondation Robert SCHUMAN dhe Universiteti Ndërkombëtar i Tiranës, (26/11/2010), Tiranë.
– “Dita letrare për Bilal Xhaferin me rastin e 75 vjetorit”, Konferencë, Universiteti i Tiranës dhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, (26/11/2010), Tiranë.
– “Mediat shqiptare në Tranzicion”, Konferencë Shkencore Ndërkombëtare, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, (18/11/2010) Tiranë.
– “Letërsia shqiptare dhe realizmi socialist”, Konferencë Shkencore Ndërkombëtare, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Departamenti i Letërsisë (11-12 nëntor 2010), Tiranë.
– “Martin Camaj në Kulturën Shqiptare (në 85-vjetorin e lindjes)”, Konfrenncë Shkencore në Akademinë e Shkencave (24/09/2010), Tiranë.
– “Vendi i Kutelit në letrat shqipe dhe tregimi si pjesë e krijimtarisë së tij”, Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i Letërsisë, mbajtur nga Spiro Gjoni me (11/07/2010), Tiranë.
– “Përgatitja e “CV-Curriculum Vitae” dhe “Intervista të punës”-trajnim 2 ditor pranë qendrës: “Small Kindess” (14-15/05/2010), Tiranë.
– “Manazhim Biznesi”-trajnim 2 ditor pranë qendrës: “Small Kindess” (15-16/05/2010), Tiranë.
– “Pedagogjia dhe suksesi në mësimdhënie”-trajnim 2 ditor pranë qendës: “Small Kindess” (16-17/04/2010), Tiranë.
– “Dita Botërore e Librit”-(23/04/2010)-Konferencë për letërsinë Spanjolle, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja në Tiranë.
– “Mbrëmje poetike”-aktivitet në Fakultetin Filologjik,(23/04/2010), Tiranë.
– “Letërsia dhe qyteti”- Konferencë 3 ditore në Fakultetin: “Histori-Filologji” (nëntor 2009), Tiranë.

PUBLICISTIKË
– “Studimi Monografik “Etnos në epos” nga Shaban Sinani”, “The Albanian Londer”, 19.05.2011, Londer, Angli
– “Ndriçime të reja në epos”, “Albania Press.com/ShqipëriaPress.com”, 12.05.2011, Tiranë.
– “Demonologjia shqiptare, e pasur dhe e larmishme”, “KOSOVO NEËS NETËORK”, Opinione & Analiza, 28.04.2011, Prishtinë.
– “Simbolika dhe psikoanaliza e tregimit “Kumbulla përtej murit” (Ernest Koliqi)”,
“Botimet Shqiptare”, 30.05.2011, Tetovë, Maqedoni.
– “Koncepti i objektivitetit dhe subjektivitetit”, Botimet Shqiptare, 01.06.2011, Tetovë, Maqedoni.
– “Elementi kontrastiv midis realës dhe imagjinarës”, Fryma-NetëorkedBlogs.com, 20. 05. 2011, Shkupi, Maqedoni
– Debati: “Qosja-Kadare-Frashëri rreth identitetit kombëtar”, Revista “Kuvendi” 07.06.2011, Boston, Massachusetts.
– “Etnos në epos”, Revista pedagogjike, “Edukimi drejt së ardhmes”, 25.06.2011, Tiranë.
– “Zbulohen rrenjet e eposit shqiptar”, Gazeta: “Rruga e Arbërit”, 20.03.2011, Tiranë
“Miti i Mërkunës së zezë dita e marte”, Gazeta: “Rruga e Arbërit”, 19.05.2011, Tiranë
– “Gjaku është përcaktuesi i shumë vlerave morale”, Gazeta: “Rruga e Arbërit”, 12.06.2011, Tiranë.
– “Etnos në epos”, i prof. Shaban Sinanit, Gazeta: “Nacional”, 19-26.06. 2011, Tiranë
– “Letërsia (krijimtaria letrare) dhe demonologjia popullore”, Revista “ShkupiPress”, 23.04.2011, Maqedoni.
– “Koncepti i objektivitetit dhe subjektivitetit (II)”, Gazeta: “Nacional”, 11.09.2011, Tiranë.
– “Koncepti i objektivitetit dhe subjektivitetit (I)”, Gazeta: “Nacional”, 04.09.2011, Tiranë.
– “Krojet e Zanave”, folklor nga Naim Plaku, Gazeta: “Rruga e Arbërit”, 20.08.2011, Tiranë.
– “Miti i mali i përcjellë përmes gurrës së legjendave popullore”, Gazeta: “Rruga e Arbërit”, 20.08.2011, Tiranë.
– “Simbolika dhe nënteksti i romanit “Polici me kuran” i Pjetër Jakut”, Revista “Kuvendi”, 11.09.2011, Boston, Massachusetts
BOTIME SHKENCORE
Revista “QUOV ADIS”, revistë arsimore, edukative, pedagogjike, kulturore, botim i Institutit “Edukimi drejt së ardhmes”, nr. 4 (38) 2011, rubrika kritikë letrare: “Etnos në epos”.
Revistë “PERLA”-revistë shkencore-kulturore, 2011/2, “Eposi shqiptar dhe ai sllav, probleme të lashtësisë dhe të origjinalitetit”, 2011.
Revista “POETEKA”-Figurshmëria gjuhësore te poema “Bagëti e Bujqësi” e Naim Frashërit”, Konference Shkencore, Qendra e Studimeve Albanologjike & Poeteka, 18-21-07-2011, Përmet, Shqipëri, nr. 18, botuar në verë 2011.
Revista “POETEKA”- “Miti i teknikës në poezinë shqipe të viteve ‘60-‘70, (leksiku industrial, funksioni i ri poetik i terminologjisë)”. Konferencë Shkencore, Qendra e Studimeve Albanologjike & Poeteka, 12-14-09-2011, Tiranë, Shqipëri, botuar në 2011.
Revista “KUVENDI”-revistë kombëtare, informative dhe kulturore, Viti XI i botimit, botohet në Michigan, USA, “Ndriçime të reja në eposin e kreshnikëve”, Maj 2011.
Revista “KUVENDI”-revistë kombëtare, informative dhe kulturore, Viti XI i botimit, botohet në Michigan, USA, “Simbolika dhe psikoanaliza e tregimit “Kumbulla përtej murit (Ernest Koliqi)”, Korrik 2011.
Revista “DITURIA”-revistë informative kulturore, boton QKSH “Migjeni”, Boras-Suedi, Viti VI, Nr. 6, qershor 2012, “Baza pagane dhe e krishterë të personazhet e Kutelit, Gogolit dhe Turgenievit”.
Revista “SHENJA”- revistë e përmuajshme mbarëkombëtare politike, ekonomike dhe kulturore nr. 15, Korrik 2012, me punimin: “Poeti që lëvroi elegjinë, veçori dhe karakteristika të poezisë së Serembes”. ISSN: 1857-75b.
Revista “SHENJA”- revistë e përmuajshme mbarëkombëtare politike, ekonomike dhe kulturore nr. 18 Tetor 2012, me punimin: “Naimi e bëri shqipen të flas shqip”: ISSN: 1857-75b-q77185775b00b.
Revistë “PERLA”-revistë shkencore-kulturore 2012/2-Albanologji-punimi: “Ikja prej kodit të malit në veprën e Camajt”, nëntor 2012.
Revista “GJURMIME ALBANOLOGJIKE”-Foklor dhe etnologji: “Eposi shqiptar dhe ai sllav-Probleme të lashtësisë dhe origjinaliteti”, studimi është përfshirë në numrin 41-2011/2012 të kësaj reviste.
“Tejkalimi grotesk i tabusë totemike në romanin “Gjarpri i shtëpisë” i Arian Lekës”, Seminari V Ndërkombëtar i Albanologjisë, Universiteti i Tetovës, Tetovëv-Shkup, 3-4 tetor 2011, ISBN: 978-608-217-004-6.
Revista “MALËSIA”, nr.7, revistë për kulturë, shkencë dhe cështje shoqërore, Podgoricë, 2012, me rubrikën kulture me punimin: “Një motiv biblik në folklorin shqiptar” (A biblical motive in Albanian folklore): ISSN: 1800-5764.
Revista “HAEMUES PLUS”, 2011, “Ballkanizmat: Shtresa greko-romake në folklorin e popujve vendas”, Supplement of Haemus revieë 2012, botohet nga Shoqata Kulturore Shqiptare Haemus, Budapest, Rumani: ISSN: 1454-1203.
Revista “HAEMUES PLUS”, 2012, “Demonët si imazhe kuptimformuese”, Supplement of Haemus revieë 2012, botohet nga Shoqata Kulturore Shqiptare Haemus, Budapest, Rumani: ISSN: 1454-1203.
Revista “HAEMUES PLUS”, 2012, “Ikja e Migjenit prej mitit të malit”, Supplement of Haemus revieë 2012, botohet nga Shoqata Kulturore Shqiptare Haemus, Budapest, Rumani: ISSN: 1454-1203.
Monografia: “Tradita gojore si etnotekst”, Shaban Sinani, Naimi, Tiranë, 2012, redaktore Rovena Vata. ISBN: 978-9928-109-22-4.
Revista “JETA ARBËRESHE”, studime e artikuj mbi botën arbëreshe, “Romantizmi shqiptaro-europian në veprën e Serembes”, nr. 74, dhjetor 2012.
Revista “JETA E RE”, revistë letrare, “Fishta brenda kodit kanunor”, nr. 2, viti XLIII, Prishtinë, Tetor 2012.
“Mënyrat e trajtimit të historisë në vepra letrare (Kadare-Qosja-Frashëri rreth identitetit kombëtar”, Albanologjia 2, Vëllimi I, Prishtinë 2012,
ISBN: 978-9951-596-52-7, ISBN: 978-9951-596-53-4
Revista “POETEKA”-revistë e poezisë dhe e kulturës poetike, viti i nëntë i botimit, nr. 25, 2013, rubrika suplement-studime: “Raporti letërsi gojore-letërsi e kultivuar”.
Revista “ANGLISTICUM”, “The fantastic and Semi-Fantastic Element in Kuteli’s Short Stories”, International Journal, Literature, Linguistics & Interdisciplinary Studies, Volume 2 Number 1, February 2013: ISSN: 1857-8179 (Paper) ISSN: 1857-8187 (Online).
Abetare për shqiptarët në Suedi: “Të mësojmë së bashku”, Hamdi Arifaj, redaksia e revistës “Dituria”, Borås-Suedi, redaktore Rovena Vata. ISBN: 978-91-980484-2-1
26. Revista “Lemba”-shkencë-kulturë-art, nr. 16/2011, “Studim për trashëgiminë kulturore shqiptare”, Ulqin.
KUMTESA TË MBAJTURA JASHTË DHE BRENDA VENDIT
Pjesëmarrje në konferenca:
1. “Poezia e Josif Bagerit-frymëzim patriotik dhe çlirimtar”, Simpozium Shkencor Ndërkombëtar, Universiteti i Tetovës & Shoqata Josif Bageri, me titull: “Jeta dhe vepra e Josif Bagerit”, 25-26.06.2011, Tetovë, Maqedoni.
2. “Si të riintegrohet letërsia gege në shkollë: rishikim dhe riintegrim”, në Konferencën Shkencore me titull: “Gegnishta sot”, Instituti i Promovimit të Vlerave të Gjuhës Shqipe 19.12.2011, Tiranë, Shqipëri.
3. “Figurshmëria gjuhësore te poema “Bagëti e Bujqësi” e Naim Frashërit”, Konferencë Shkencore, Qendra e Studimeve Albanologjike & Poeteka me titull: “Liter(n)atura”, 18-21.07.2011, Përmet, Shqipëri.
4. “Ngurrimi si element përshkrimor i situatave fantastike dhe gjysmëfantastike në prozën e Mitrush Kutelit”, Konferencë Ndërkombëtare, Instituti Alb-Shkenca, Takimi Vjetor VI Shkencor Ndërkombëtar, 1-4.09.2011, Prishtinë, Kosovë.
5. “Miti i teknikës në poezinë shqipe të viteve ‘60-‘70, (leksiku industrial, funksioni i ri poetik i terminologjisë)”. Konferencë Shkencore, Qendra e Studimeve Albanologjike & Poeteka, me titull: “Metal(f)ora” , 12-14-09-2011, Tiranë, Shqipëri.
6. “Tejkalimi grotesk i tabusë totemike në romanin “Gjarpëri i shtëpisë” i Arian Lekës”, Seminari V Ndërkombëtar i Albanologjisë, Universiteti i Tetovës, 02-04.10.2011, Tetovë, Maqedoni.
7. “Miti i ujit në Krajë dhe Shestan, Ublat”, Konferencë Shkencore Ndërkombëtare, Shoqata “Don Gjon Buzuku”, Ulqin & Qendra e Studimeve Albanologjike, me titull: “Kraja me veçantitë shestanase në rrjedhën e shekujve”, 01-03.10.2011, Ulqin, Mali i Zi.
8. “Dy kohë, dy utopi, dy autorë”, Poema: “Bagëti e Bujqësi” e Naimit dhe poema: “Nënë Shqipëri” e Agollit, simbolika e qiririt dhe simbolika e pelegrinit”, Vështrim krahasues), Konferencë Shkencore Ndërkombëtare, me titull: “Dritëro Agolli, personalitet i shquar i letërsisë dhe i kulturës shqiptare”, Universiteti “Eqerem Çabej” Gjirokastër, 29.10.2011, Gjirokastër, Shqipëri.
9. “Mënyrat e trajtimit të historisë në vepra letrare”, Konferencë Shkencore Ndërkombëtare, me titull: “Historia në formimin e identitetit letrar shqiptar”, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 16-17-18.12.2011, Prishtinë, Kosovë.
10. “Letërsia dhe identiteti”, Konferencë Shkencore Ndërkombëtare: “Java e Shkencës”, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Inovacionit, në bashkëpunim me Ermira Ymeraj, 25-26-27.04.2012, Prishtinë, Kosovë.
11. “Miti i gjuhës në letërsinë shqipe, Mjeda, Fishta, Koliqi,”, Konferencë Shkencore Ndërkombëtare, me titull: “Studime Gjuhësore”, Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 31.05.2012, Tiranë, Shqipëri.
12. “Miti i gjuhës si shenjë identiteti që nga letërsia e vjetër deri në Rilindjen Kombetare”, Konferencë Shkencore Ndërkombëtare, me titull: “Shekulli i Shtetit Shqiptar, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 11-12.06.2012, Prishtinë, Kosovë.
13. “Zhvillimi i mitit të gjuhës në letërsinë shqipe”, Konferenca Shkencore Ndërkombëtare, Alb-shkenca, 29-31.08.2012, Shkup, Maqedoni.
14. “Poezia marciale gjatë rilindjes”, Konferenca Shkencore Ndërkombëtare, Seminari VI i Albananologjisë, me titull: “Letërsia shqipe-frymëzuese e Pavarësisë”, 20-22.09.2012 Tetovë-Shkup, Maqedoni.
15. “Fjala artistike përballë shtetit armiqësor totalitar, rasti i Martin Camajt”, Konferenca Shkencore Ndërkombëtare, me titull: “Në fillim ishte fjala”, 17.11.2012, Vlorë, Shqipëri.
16. “Gjuha dhe letërsia shqipe nga pavarësia e Shqipërisë gjer në shekullin XX”, Konferëncë Shkencore Ndërkombëtare, në bashkëpunim me Ermira Ymeraj, Universiteti i Europës Juglindore, 23.11.2012, Shkup-Maqedoni.
17. “Doke shqiptare në zonën e Dukagjinit mbledhur nga Lef Nosi në vitet 1930”, Konferencë Shkencore Ndërkombëtare, me titull: “Lef Nosi-figurë qendrore e histories”, organizuar nga: Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Qendra e Studimeve Albanologjike & Universiteti Aleksandër Xhuvani, 24.11.2012, Elbasan, Shqipëri.
18. “George Fishta, an aesthetic-patriotic consciousness, tëo contransting picture of homeland”, Konferencë Shkencore Ndërkombëtare, Central Theme: “Identiry, Image & Social Cohesion in the time of Integrations and Globalization”, Universiteti i Vlorës, Universiteti i Tiranës, Universiteti Marin Barleti, 26-28.11.2012, Vlorë-Shqipëri.
KONFERENCA TË MBAJTURA PAS MBROJTJES SË DOKTORATURËS
1. “Kanuni i romanizuar (Prilli i thyer), pjesë integrale e letërsisë europiane”, Seminari VIII Ndërkombëtar i Albanologjisë, “Kultura shqipe pjesë e pashkëputshme e kulturës evropiane”, Universiteti Shtetëror i Tetovës, 25-26.09.2014, Tetovë-Maqedoni.
2. “Roli i përkthimit në komunikimin ndërkulturor mes njerëzve”, Konferencë Ndërkombëtare, Instituti Alb-Shkenca, Takimi Vjetor IX Shkencor Ndërkombëtar, 29-31.08.2014, Tiranë-Shqipëri.
3. “Disa qenie mitike kryesore greke-romake-ilire: paralele kulturore në Eposin e Kreshnikëve”, Konferencë II Shkencore Ndërkombëtare, Instituti Albanologjik i Prishtinës & Qendra e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 8.9.08.2014, Prishtinë-Kosovë.
4. “Periodikët si histori e letërsie dhe kodifikues letrarë, rasti i Shêjzave”, Konferencë Shkencore Ndërkombëtare, Java e Albanologjisë, Instituti Albanologjik, 16-18.06.2014, Prishtinë-Kosovë.
5. “Etnosi dhe gërshetimi i të dhënave antropologjike në veprën e Camajt”, Konferencë Shkencore Ndërkombëtare, Java e Albanologjisë, Instituti Albanologjik, 16-18.06.2014, Prishtinë-Kosovë.
6.“Ali Podrimja poeti i gurit”, Konferencë Shkencore Ndërkombëtare, Java e Shkencës, Ministria e Arsimit dhe e Shkencës së Kosovës, 15.05.2014, Prishtinë-Kosovë.
7. “Drejtuesi i shkollës dhe mësimdhënia me në qendër nxënësin”, Konferencë Shkencore Ndërkombëtare, Java e Shkencës, Ministria e Arsimit dhe e Shkencës së Kosovës, 13.05.2014, Prishtinë-Kosovë.
8. “Kontributi i Idriz Ajetit në albanologjinë shqiptare”, Konferencë Shkencore, Universiteti i Prizrenit, Ukshin Hoti, Fakulteti i Edukimit, 15.05.2014, Prizren-Kosovë.
9. “Pasuria gjuhësore-dialektore në tekstet shkollore, në raport me përfaqësimin e vlerave estetiko-letrare, sipas autorëve përfaqësues”, Konferencë Shkencore “Gjuha Shqipe dhe Letërsia në shkollë në prag të Reformës, Universiteti i Vlorës, Fakulteti i Shkencave Humane, Depertamenti i Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë, 29.03.2014, Vlorë-Shqipëri.
10. “Kol Mirëdita”, Konferencë Shkencore “Për një histori antologjie të letërsisë shqipe (autorë pak të njohur ose të panjohur në programet e teksteve shkollore)”, Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë, Departamenti i Studimeve Letrare (Shkolla doktorale e studimeve letrare), 29-31-01.2014, Tiranë-Shqipëri.
11. “Roli i cilësisë në mësimdhenien efektive dhe akademike një rrugë drejt integrimit evropian (Rasti i Shqipërisë), Konferencë Shkencore “Roli i Universiteteve në përshpejtimin e Proceseve të Integrimit të Shqipërisë në BE”, Universiteti Ndërkombëtar i Tiranës, 13.12.2013, Tiranë-Shqipëri.
12. “Malli dhe ankthi i atdheut të munguar në forma bashkëkohore te autorët e Preshevës, Bujanovcit dhe Medvegjës”, Konferencë Shkencore “PRESHEVA, BUJANOCI DHE MEDVEGJA – DJE, SOT DHE NESËR”, Instituti Albanologjik Prishtinë & Shoqata për Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore e Luginës së Preshevës, 20-21.11.2013, Kosovë-Prishtinë.
13. “Kodi, mali dhe kanuni-pjesë e identitetit kombëtar në veprën e Koliqit”, Konferencë Shkencore “Java e Albanologjisë”, Instituti Albanologjik, 4/2013, 21-23-10.2013, Kosovë-Prishtinë.
14. “Mali si mit i refuzuar në krijimin migjenian”, Konferencë Ndërkombëtare-Seminari VII Ndërkombëtar i Albanologjisë me temë bosht: “Prurjet e kultures shqiptare gjatë shekullit 20-dhe fillimit të shekullit 21”, Universiteti Shtetëror i Tetovës, 26-27.09.2013.
15. “Sembre più europeo che Albanese nel suo romanticism”, International Symposium on Bilingualism, Languages, Cultures, Literatures and Local and Immigrant’s Identities, Universita della Calabria, Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione, Bashkë Insieme, Comune di Plataci, Provincia di Cosenza, Comune di Cassana All’ lonio, Comune di Trebisacce, ISBIL, Sibari, 06-08-Settmbre 2013.
16. “Nga zbulimi i teksteve autentike te riatdhesimi shkencor i letërsisë arbëreshe”, Konferencë Ndërkombëtare, Instituti Alb-Shkenca, Takimi Vjetor VIII Shkencor Ndërkombëtar, 29-31.08.2013, Tiranë-Shqipëri.
17. “Camaj në mal, por jashtë kodit”, Konferencë Ndërkombëtare, Instituti Alb-Shkenca, Takimi Vjetor VIII Shkencor Ndërkombëtar, 29-31.08.2013, Tiranë-Shqipëri.
18. “Figurat mitike dhe simbolika në veprën e Camajt”, Konferencë Shkencore Ndërkombëtare, Java e Shkencës, Ministria e Arsimit dhe e Shkencës së Kosovës, 14, 15, 16, 17, 18, 05.0213, Prishtinë-Kosovë.
19. “Kulti i gjuhës dhe kulti i të parëve në veprën e Fishtës”, Konferencë Shkencore Ndërkombëtare, “Studime të Gjuhës Shqipe”, Universiteti i Prishtinës, 01.06.2013, Prishtinë-Kosovë.
20. “Një motiv biblik në folklorin shqiptar”, Simpozium Shkencor, me temë: “Folkloristika shqiptare, arritje dhe probleme”, Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, Departamenti i Folklorit, Qendra e Studimeve Albanologjike, 14.06.2013, Tiranë-Shqipëri.
BOTIME SHKENCORE PAS MBROJTJES SË DOKTORATURËS
Botim monografik: Miti i malit në letërsinë shqipe: Fishta, Koliqi, Migjeni, Camaj”, shtëpia botuese “Naimi”, Tiranë, 09.10.2013, ISBN:9789928-109583.
1. “Psycho-mental Enigmas and Symbols of Unconsciousness in Koliqi’s Characters”, International jornal “Anglisticum”, Literature, Linguistics & Interdisciplinary Studies, Global Impact Factor: 0.624, Tetovë, p-ISSN: 1857-1878 e-ISSN 1857-8187, Maqedoni, gusht 2014.
2. “Futurizmi si rrymë e re letrare dhe autorët botërorë që e aplikuan” revistë shkencore periodike, nr. 9 “Global-challenge”, ISSN 2227-8540, ISSN 2312-5748 (Online), revistë e Akademisë Diplomatike Shqiptare, Tiranë, maj 2014.
3. “Përkimet e Migjenit dhe Poradecit me simbolizmit e Bodlerit”, revistë për kulturë e shkencë, Lublanë-Slloveni, Nr. 4, “Alternativa”, ISSN: 0353/7110, 2014.
4. “Simbolika dhe rrjeta psikoanalitike dhe letrare te personazhet e Koliqit”, revistë shkencore periodike, nr. 8, “Global-challenge”, ISSN 2227-8540, ISSN 2312-5748 (Online), revistë e Akademisë Diplomatike Shqiptare, Tiranë, shkurt 2014.
5. “Ç’është demonologjia në letërsinë e Kutelit-Gogolit dhe Turgenievit”, revistë kulturore-periodike, nr. 4, “Mirdita”, botim i shoqërisë kulturore-artistike “Mirdita”, Tiranë, 2014.
6. “Kanuni i maleve dhe vlera e tij në kulturën shqiptare”, revistë kulturore-periodike, nr. 5, “Mirdita”, botim i shoqërisë kulturore-artistike “Mirdita”, Tiranë, 2014.
7. “Mishërimi i së drejtës kanunore në poezinë shqipe”, revistë letrare, nr.2, “Metafora”, Prishtinë, qershor 2014.
8. “Figurat mitike dhe simbolika në veprën e Martin Camajt”, Java e shkencës 2013, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë.
9. “Fillimi i mitit të gjuhës si shenjë identifikimi”, Albanologjia 3-2013, Sesioni i Letërsisë, Instituti Albanologjik-Prishtinë.
10. Revista “HAEMUES PLUS”, 2013, “Mali si traditë në letërsinë e vjetër shqipe”, Supplement of Haemus revieë 2013, botohet nga Shoqata Kulturore Shqiptare Haemus, Budapest, Rumani: ISSN: 1454-1203.
11. Revista “HAEMUES PLUS”, 2013, “Raporti i Koliqi mes kodit kanunor dhe kodit civil”, Supplement of Haemus revieë 2013, botohet nga Shoqata Kulturore Shqiptare Haemus, Budapest, Rumani: ISSN: 1454-1203.
12. “Miti i malit i përcjellë përmes gurrës së legjendave popullore”, studim mbi monografinë me titull: “Trokitje në portat e Dibrës”, Botimet M & B, Tiranë 2013, ISBN: 978-9928-172-05-1.
13. “Miti i malit në kanunin e Lekë Dukagjinit”, “Gjurmime albanologjike”, Folklor dhe Etnologji, seksioni i Etnologjisë, 41/42, 2011/2, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë 2012, qershor 2013.
14. “Simbolika e Breshkës si dekor i mitit të malit të Camaj”, revista për kulturë, shkencë dhe çështje shoqërore “Malësia”, nr. 8, Podgoricë 2013, ISSN: 1800-5764, qershor 2013.
15. “Mali dhe kodi në letërsinë e at Gjergj Fishtës”, revista shkencore e “Albanian University”, nr. 2 (Viti IV i botimit), qershor 2013, ISSN: 2220-4ЬҐX, qershor 2013.
16. “Leknia si metonimi e atdheut, Fishtës: Lahuta e Malcís”, revistë për kulturë, art e shkencë Tetovë-Maqedoni, Nr. 5-6/2013, “Zëri i Pelagonisë”, ISSN: 1857-5560, qershor 2013.
17. “Paradigma e mitit të malit dhe fantastikja te Koliqi”, revistë për kulturë e shkencë, Lublanë-Slloveni, Nr. 6, “Alternativa”, ISSN: 0353/7110, korrik 2013.
18. “Miti i gjuhës si shenjë identifikimi në autorët e letërsisë shqipe”, botim i realizuar nga Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë, me temë: “Kërkime Gjuhësore”, ISNB: 978-9928-141-13-2, korrik 2013.
19. “Miti i ujit në Krajë e Shestan”, botim i realizuar nga Shoqata “Don Gjon Buzuku”, Qendra e Studimeve Albanologjike, Tiranë & Komuna e Ulqinit”, “Kraja me veçanti shestanase gjatë shekujve”, ISBN: 978-9940-9485-1-1, Ulqin, korrik 2013.
20. “Fishta and his Viewpoint on the Myth of the Mountain”, International jornal “Anglisticum”, Literature, Linguistics & Interdisciplinary Studies, Global Impact Factor: 0.624, Tetovë, p-ISSN: 1857-1878 e-ISSN 1857-8187, Maqedoni, korrik 2013.
21. “Rikthimi i mitit të malit në letërsinë e realizmit”, revistë letrare, “Jeta e re”, nr. 2, 2013, Prishtinë, Kosovë, shtator 2013.
22. “Malësori i Lahutës së Malcis në veshtrimin e të huajve”, revistë shkencore për kulturë-art-shkencë, “Jehona e Re”, 3/2013, ISSN: 1857-6354, Shkup, Maqedoni.
23. “Toka dhe deti si kulturë në letërsinë dhe folklorin shqiptar”, revistë shkencore periodike, “The Heritage”, botim shkencor i Universitetit Ndërkombëtar të Strugës, nr 11, 2013, ISSN: 1857-7482, Maqedoni-Strugë.
24. “Miti i malit në letërsinë shqipe: Fishta, Koliqi, Migjeni, Camaj”, revistë shkencore dhe kulturore, Ministria e Arsimit dhe Sportit, MAS.nr.5 (2585), Tiranë, 2013.
25. “Elements of Similarity and Narrative Cadences among Kutel, Turgenev and Gogol”, International jornal “Anglisticum”, Literature, Linguistics & Interdisciplinary Studies, Global Impact Factor: 0.624, Tetovë, p-ISSN: 1857-1878 e-ISSN 1857-8187, Maqedoni, gusht 2013.
26. “Folk Elements of Mitrush Kuteli and Nikolay Gogol as forms of Intertext”, International jornal “Anglisticum”, Literature, Linguistics & Interdisciplinary Studies, Global Impact Factor: 0.624, Tetovë, p-ISSN: 1857-1878 e-ISSN 1857-8187, Maqedoni, tetor 2013.
27. “Figurat mitike dhe simbolika në vepën e Martin Camajt”, botim i “Javës së shkencës”, ISBN: 978-9951-16-057-5, Prishtinë-Kosovë-2013.
28. Revista “HAEMUES PLUS”, 2013, “Malësori i Lahutës së Malcis në vështrimin e të huajve”, Supplement of Haemus revieë 2013, botohet nga Shoqata Kulturore Shqiptare Haemus, Budapest, Rumani: ISSN: 1454-1203.
KRITIKA E RECENSIONE rreth monografisë: “Miti i malit në letërsinë shqipe: Fishta, Koliqi, Migjeni, Camaj”.
1. “Miti i malit në letërsinë shqipe: Gjergj Fishta, Ernest Koliqi, Migjeni, Martin Camaj”, Zeqirja Neziri, botuar në revistën shkencore ndërkombëtare “ANAS-Studia humanitatis”, Instituti Alb-Shkenca, nr. 1-2, Shkup, Maqedoni, 2013, ISSN: 1857-8896.
2. “Miti i malit në letërsinë shqipe: Gjergj Fishta, Ernest Koliqi, Migjeni, Martin Camaj”, Mujo Buçpapaj, botuar në gazetën “NACIONAL”, 27.10.2013.
3. “Gjurmë Shqiptare në Suedi”, Lidhja e Shoqatave Shqiptare Iliria, Suedi 2013, Lektor Dr. Rovena Vata.
4. “Hasi-Enciklopedi Etnokulturore II (Gjeografia, Trashëgimia familjare, jeta sociale) Nexhat Çoçaj, Mileniumi i Ri, Durrës, 2014. Recension Dr. Rovena Vata.
Tema të udhëhequra në Master Shkencor, Fakulteti i Shkencave Humane të Zbatuara dhe i Edukimit, Shkolla e Lartë Universitare jopublike, “JUSTICIA”.
1. Roli dhe ndikimi i mësuesve në shoqërizimin e parashkollimit,
2. Njohja dhe parandalimi i dhunës në shkollë,
3. Neglizhimi i fëmijëve nga prindër në karrierë,
4. Roli i familjes në edukimin e fëmijëve,
5. Influenca e prindërve në zgjedhjen e profesionit të maturantëve,
6. Roli dhe ndikimi i mësuesit në përmirësimin e gjendjes emocionale të fëmijëve me prindër të divorcuar,
7. Gjithëpërfshirja e nxënësve në shkollat e arsimit bazë,
8. Roli dhe ndikimi i mësuesit në përmirësimin e gjendes emocinale të fëmijëve me prindër të divorcuar,
9. Gjithëpërfshirja e nxënësve në shkollat e arsimit bazë,
10. Komunikimi i mësuesit me nxënësit e vështirë,
11. Metoda dhe teknika që mundësojnë përfshirjen e njohurive gjuhësore me ato letrare në lëndën e gjuhës shqipe në shkollën 9-vjeçare,
12. Roli i edukatores dhe i kujdestares në arsimin parashkollor,
13. Etika pedagogjike si faktor në edukimin e fëmijëve,
14. Drejtimi i shkollës dhe zhvillimi gjuhësor i fëmijëve,
15. Moshat e reja dhe komunikimi me tan ë shkollë,
16. Vlerësimi i inteligjencës së fëmijëve në arsimin parashkollor,
17. Vetëvlerësimi i nxënësit dhe ndikimi i tij në të nxënë,
18. Ndikimi i metodave dhe teknikave të reja në cilësinë e punës në ciklin fillor,
19. Roli dhe rëndësia e vlerësimit të njohurive të nxënësve nga klasa e 1-5,
20. Faktorët, shkaqet dhe rrethanat e braktisjes së shkollës,
21. Metodat e punës me grupe në lëndën e gjuhës amtare në arsimin bazë,
22. Menaxhimi i stresit tek mësuesit dhe nxënësit në shkollë,
23. Mësimdhënia art dhe shkencë,
24. Faktorët që ndikojnë në uljen e numrit të nxënësve braktisës, sfidë e sistemit arsimor,
25. Lideri dhe mësimdhënia me në qendër nxënësin në ciklin e ulët,
26. Arsimi shqiptar në periudha të ndryshme kohe,
27. Mësimdhënia dhe efikasiteti gjatë praktikës pedagogjike,
28. Modelet e mësimdhënies në edukimin parashkollor.

……………………………………………………………..

© Pashtriku.org, Tetor 2014

Total
0
Shares
Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Për siguri, kërkohet përdorimi i shërbimit reCAPTCHA të Google, i cili i nënshtrohet Politikës së Privatësisë dhe Kushteve të Përdorimit të Google.

Unë pajtohem me këto kushte.

Postime të Lidhura