ABDULLAH PRAPASHTICA DHE OSMAN OSMANI FALSIFIKUESIT E DOKUMENTIT TË BASHKIMIT (LNÇKVSHJ + PKMLSHJ = LRSHJ) MË 17 SHKURT 1982 (6)

Nga arkivi i facebookut tim, më 26 prill 2023

ABDULLAH PRAPASHTICA DHE OSMAN OSMANI FALSIFIKUESIT E DOKUMENTIT TË BASHKIMIT (LNÇKVSHJ + PKMLSHJ = LRSHJ) MË 17 SHKURT 1982 (6)

Nga Sheradin Berisha – Pashtriku, Maj 2024

Sheradin Berisha

KRAHASIMI FJALI PËR FJALI I DOKUMENTIT TË FALSIFIKUAR NË LIBRIN “VRASJA E TREFISHTË” TË NUHI SYLEJMANIT ME DOKUMENTIN ORIGJINAL TË BASHKIMIT MË 17 SHKURTIT 1982, I SHKRUAR NGA OSMAN OSMANI

Abdullah Prapashtica, Osman Osmani, Nuhi Sylejmani e Fitim Fitimi

Lidhur me dokumentin e 17 shkurtit 1982, në vijim sjellë fjali për fjali dokumentin e falsifikuar, të ndryshuar dhe heqjen e disa pjesëve të këtij dokumenti (të 17 shkurtit 1982), që është botuar në librin e Nuhi Sylejmanit “Vrajsa e trefishtë”, duke e krahasuar me dokumentin e njejtë nga dorëshkrimi origjinal i Osman Osmanit.

***

D O K U M E N T

Falsifikimi i dokumentit në librin e Nuhi Sylejmanit – Vrasja e trefishtë:

“Nga mbledhja e përbashkët në nivel të përfaqësuesve të KQ të LNÇKVSHJ dhe KQ të PKMLSHJ.”

Dokumenti nga dorëshkrimi origjinal i Osman Osmanit:

“Nga mbledhja e përbashkët në nivel të përfaqësuesve të KQ të LNÇKVSHJ dhe PKMLSHJ”.

***

– Falsifikimi i dokumentit në librin e Nuhi Sylejmanit – Vrasja e trefishtë:

“Në kryeqytetin e Turqisë, në Ankara, më 17 shkurt 1982 rreth orën 21.00 filluan bisedimet për bashkimin e organizatave simotra, LNÇKVSHJ dhe PKMLSHJ.”

– Dokumenti nga dorëshkrimi origjinal i Osman Osmanit:

“Në orën 21.10 të datës 17 shkurt 1982 (në Ankara) filluan bisedimet për bashkimin e organizatave motra, LNÇKVSHJ dhe PKMLSHJ, gjegjësisht për shkrirjen e këtyre dy organizatave në një të vetme.”

***

– Falsifikimi i dokumentit në librin e Nuhi Sylejmanit – Vrasja e trefishtë:

“Organizatën e LNÇKVSHJ e përfaqësonin Sabri Novosella (Mërgimi) dhe Xhafer Durmishi (Shpendi).”

– Dokumenti nga dorëshkrimi origjinal i Osman Osmanit:

“Organizatën e LNÇKVSHJ e përfaqësojnë anëtarët e KQ Mërgimi (Sabri Novosella) dhe Shpendi (Xhafer Durmishi).”

***

– Falsifikimi i dokumentit në librin e Nuhi Sylejmanit – Vrasja e trefishtë:

“Organizatën e PKMLSHJ e përfaqësonin Abdullah Prapashtica (Kushtrimi) dhe Osman Osmani (Halimi). Në këtë mbledhje merr pjesë edhe drejtuesi i Organizatës së Rinisë dhe njëherësh anëtar i KQ të PKMLSHJ Faton Topalli (Qemali) si përfaqësues i këtyre bisedimeve.

Dokumenti nga dorëshkrimi origjinal i Osman Osmanit:

“Organizatën e PKMLSHJ e përfaqësojnë Kushtrimi (Abdullah Prapashtica) dhe Halimi (Osman Osmani), anëtar të KQ. Në këtë mbledhje merr pjesë edhe anëtari i KQ të PKMLSHJ Qemali (Faton Topalli) si përfaqësues i këtyre bisedimeve.”

***

– Falsifikimi i dokumentit në librin e Nuhi Sylejmanit – Vrasja e trefishtë:

“Në vrazhdën e këtyre bisedimeve delikate, përfaqësuesi i PKMLSHJ-së Osman Osmani (Halimi), doli me propozimin kompromis që dy organizatat të bashkohen në ”LËVIZJEN PËR REPUBLIKËN SOCIALISTE SHQIPTARE NË JUGOSLLAVI” (LRSSHJ);”

– Dokumenti nga dorëshkrimi origjinal i Osman Osmanit:

“Pas afër tre muajsh bisedime dolëm me propozime konkrete. Përfaqësuesi i PKMLSHJ Halimi (Osman Osmani) doli me këtë propozim; të bëhet shkrirja e dy organizatave në një të vetme me emrin ”LËVIZJA PËR REPUBLIKËN SHQIPTARE NË JUGOSLLAVI” (LRSHJ).”

***

– Falsifikimi i dokumentit në librin e Nuhi Sylejmanit – Vrasja e trefishtë:

“LRSSHJ të ketë një platformë, program e statut të vetëm, një Komitet si organ qendror, revistë apo gazetë.”

– Dokumenti nga dorëshkrimi origjinal i Osman Osmanit:

“LRSHJ të ketë një platformë, program e statut të vetëm, një KQ, një organ qendrore.”

***

– Falsifikimi i dokumentit në librin e Nuhi Sylejmanit – Vrasja e trefishtë:

“LRSSHJ të formoj organizatat e veta të brendshme; (ashtu siç i kanë Republikat tjera në Jugosllavi).”

Dokumenti nga dorëshkrimi origjinal i Osman Osmanit:

“LRSHJ të formoj organizatat e veta të brendshme; të gjitha organizatat që i ka një Republikë në Federatën Jugosllave.”

***

– Falsifikimi i dokumentit në librin e Nuhi Sylejmanit – Vrasja e trefishtë:

“Përfaqësuesi i LNÇKVSHJ Xhafer Durmishi (Shpendi,) u pajtua me këtë propozim.”

– Dokumenti nga dorëshkrimi origjinal i Osman Osmanit:

“Përfaqësuesi i LNÇKVSHJ Shpendi (Xhafer Durmishi) deklaroi: – Pajtohem që organizata në fjalë (LRSHJ) të ekzistoj si e tillë deri në momentin kur të realizohet kërkesa për formimin e Republikës.”

***

– Falsifikimi i dokumentit në librin e Nuhi Sylejmanit – Vrasja e trefishtë:

“Pas tij fjalën e morri përfaqësuesi i PKMLSHJ Abdullah Prapashtica (Kushtrimi) i cili deklaroi:”

– Dokumenti nga dorëshkrimi origjinal i Osman Osmanit:

“Përfaqësuesi i PKMLSHJ Kushtrimi (Abdullah Prapashtica) deklaroi:”

***

– Falsifikimi i dokumentit me shkurtesën LRSSHJ, në librin e Nuhi Sylejmanit – Vrasja e trefishtë:

“Pajtohem me propozimin e dhënë për bashkimin e organizatave tona dhe për mënyrën e organizimit të cilën e parasheh ky propozim. Gjithashtu jam i mendimit që organizata në fjalë (LRSSHJ) të ekzistoj deri te arritja e kërkesës së klasës punëtore dhe popullit shqiptar në Jugosllavi, për konstituimin e Republikës Socialiste Shqiptare në Jugosllavi.”

– Dokumenti nga dorëshkrimi origjinal i Osman Osmanit me shkurtesën LRSHJ:

“Pajtohem me propozimin e dhënë për bashkimin e organizatave tona dhe për mënyrën e organizimit të cilën e parashef ky propozim. Gjithashtu jam i mendimit që organizata në fjalë (LRSHJ) të ekzistoj deri te arritja e kërkesës së klasës punëtore dhe popullit shqiptar në Jugosllavi, për konstituimin e Republikës Socialiste Shqiptare në Jugosllavi.”

***

– Falsifikimi i dokumentit në librin e Nuhi Sylejmanit – Vrasja e trefishtë:

“Dhe së fundi, përfaqësuesi i LNÇKVSHJ Sabri Novosella (Mërgimi) deklaroi:,”

– Dokumenti nga dorëshkrimi origjinal i Osman Osmanit: “Përfaqësuesi i LNÇKVSHJ Mërgimi (Sabri Novosella) deklaroi:,”

***

Falsifikimi i dokumentit në librin e Nuhi Sylejmanit – Vrasja e trefishtë:

“– Duke pasur parasysh që propozimi i bërë nga Osman Osmani (Halimi) i përkrahur edhe nga Xhafer Durmishi (Shpendi) dhe Abdullah Prapashtica (Kushtrimi), kam bindjen se emërtimi i plotëson kërkesat e forcave patriotike revolucionare të popullit shqiptar që jeton në Jugosllavi; pajtohem plotësisht me këtë propozim dhe shtoj; që të dy komitetet e organizatave të mëparshme të përbëjnë Komitetin e LRSSHJ-së. Ai më tej propozoi:”

– Dokumenti nga dorëshkrimi origjinal i Osman Osmanit:

“-Duke pasur parasysh që propozimi i bërë nga Halimi (Osman Osmani) dhe i përkrahur nga Shpendi (Xhafer Durmishi) e Kushtrimi (Abdullah Prapashtica), kam bindjen se i plotëson kërkesat e forcave patriotike revolucionare dhe të popullit shqiptar që jeton në Jugosllavi; pajtohem plotësisht me këtë propozim dhe shtoj; që të dy komitetet e organizatave të mëparshme të përbëjnë komitetin e LRSHJ kurse udhëheqësia e Komitetit Qendror të zgjidhet në një mbledhje të ardhshme.”

– Falsifikimi i dokumentit me shkurtesën LRSSHJ, në librin e Nuhi Sylejmanit – Vrasja e trefishtë:

“Të formohet një komision nga anëtarët e këtij Komiteti për përpilimin e programit dhe statutit të LRSSHJ-së.”

– Dokumenti nga dorëshkrimi origjinal i Osman Osmanit me shkurtesën LRSHJ:

“Të formohet një komision nga anëtarët e këtij komiteti për përpilimin e programit dhe statutit të LRSHJ.”

***

– Falsifikimi i dokumentit në librin e Nuhi Sylejmanit – Vrasja e trefishtë::

”- Organi i LRSSHJ-së të mbetët “Zëri i Kosovës” dhe puna të vazhdoj me tekniken e përsosur të Jusuf Gërvallës.”

– Dokumenti nga dorëshkrimi origjinal i Osman Osmanit:

“Pasi që deri në momentet e fundit të jetës së tij që ra nga plumbat e shovinistëve serbomëdhenj e redaktoi dhe udhëhoqi me plot sukses e edhe pas tashit do të punohet me atë teknikë të përsosur të Jusuf Gërvallës, propozoi që organi i LRSHJ të mbaj emrin ”Zëri i Kosovës”, pasi ky emër shpreh Zërin e Kosovës, kurse organi i rinisë të LRSHJ të quhet “Republika”.

Në lidhje me këtë propozim Halimi deklaron:

– Jam i mendimit që këto dy organe të ekzistojnë por me një renditje tjetër. Për arsye se qëllimi i LRSHJ është Republika edhe organi i LRSHJ të jetë me po këtë emër, kurse si organe të rinisë së LRSHJ, pasi rinia jonë ndjek Zërin e popullit të Kosovës (në kuptimin e gjerë) emri i organit të rinisë së LRSHJ të jetë “Zëri i Kosovës”, dhe shtoi: Në udhëheqësi të LRSHJ të hyjnë edhe udhëheqësitë e dy organizatave tjera të njohura OMLK dhe FKP me bashkimin e tyre në LRSHJ.

Përfaqësuesi i PKMLSHJ shton (Kushtrimi):

– Sa i përket emrit të organit qendror të LRSHJ jam i mendimit se mund të botohet me emrin “Zëri i Kosovës” apo “Republika”, pasi që jam i mendimit që edhe njëra edhe tjetra e kanë kuptimin e Zërit të popullit shqiptar në Jugosllavi.

Sa i përket organeve të organizatave tjera të LRSHJ ato vetë të caktojnë emrin e organeve të tyre.

Përfaqësuesi i LNÇKVSHJ, Shpendi në lidhje me këtë problem deklaron:

– Duke patur parasysh se vet LRSHJ ka të bëjë me Republikë, ky titull të sintetizohet me kërkesën për Republikë. Mendoj se është e drejtë, kur të kihet parasysh se veç ekziston një organ për “Republikën e Kosovës” të cilën nesër mund ta kemi në radhët tona, organi qendror të quhet “Zëri i Kosovës”.

Përfaqësuesi i PKMLSHJ, Qemajli deklaron:

– Edhe pse në këtë mbledhje marrë pjesë si përcjellës i bisedimeve, jap mendimin tim në lidhje me çështjen e bashkimit. Pajtohem plotësisht që organizata e përbashkët të quhet LRSHJ dhe që brenda saj sipas mundësive të organizohen të gjitha organizatat që ka një republikë në federatën jugosllave. Në lidhje me organin e LRSHJ jam i mendimit që organi të quhet “Zëri i Kosovës”. Për emrin e organeve të organizatave tjera vendosin vet organizatat.

Mërgimi shton:

– Të lihet mundësia, gjegjësisht t’u bëhet thirrje edhe të gjitha organizatave, grupeve patriotike e revolucionare që veprojnë në tokat shqiptare në Jugosllavi të i bashkohen LRSHJ.

Me këtë propozim, d.m.th. për thirrje që t’i bashkohen LRSHJ të gjitha organizatat dhe grupet patriotike revolucionare pajtohen të gjithë përfaqësuesit.” (Kjo pjesë mungon – është hequr fare nga dokumenti i botuar në librin e Nuhi Sylejmanit “Vrasja e trefishtë”!!!)

V E N D I M

– Dokumenti nga dorëshkrimi origjinal i Osman Osmanit:

“I mbledhjes së përbashkët të përfaqësuesve të dy organizatave motra patriotike revolucionare LNÇKVSHJ dhe PKMLSHJ” (Kjo fjali mungon – është hequr nga dokumenti i botuar në librin e Nuhi Sylejmanit “Vrasje e trefishtë”)

***

– Falsifikimi i dokumentit në librin e Nuhi Sylejmanit – Vrasja e trefishtë:

“1. Organizata e formuar nga dy organizatat e mëparshme LNÇKVSHJ dhe PKMLSHJ të quhet Lëvizja për Republikën Socialiste Shqiptare në Jugosllavi (LRSSHJ).”

– Dokumenti nga dorëshkrimi origjinal i Osman Osmanit:

“1. Organizata e formuar nga dy organizatat e mëparshme LNÇKVSHJ dhe PKMLSHJ të quhet Lëvizja për Republikën Shqiptare në Jugosllavi (LRSHJ).”

***

– Në librin e Nuhi Sylejmanit – Vrasja e trefishtë:

2. Organizatat e brendshme do të organizohen sipas shembullit të republikave tjera të Federatës Jugosllave.

– Dokumenti nga Dorëshkrimi origjinal i Osman Osmanit:

2. Organizatat e brendshme do të organizohen simbas shembullit të republikave tjera të Federatës Jugosllave.

***

– Falsifikimi i dokumentit në librin e Nuhi Sylejmanit – Vrasja e trefishtë:

“3. Të formohet komisioni nga anëtarët e Komitetit Drejtues për përpilimin e tezave të programit dhe statutit të LRSSHJ.”

– Dokumenti nga dorëshkrimi origjinal i Osman Osmanit:

“3. Më vonë të formohet komisioni nga anëtarët e KQ për përpilimin e tezave të programit dhe statutit të LRSHJ.”

***

– Falsifikimi i dokumentit në librin e Nuhi Sylejmanit – Vrasja e trefishtë:

“4. Në Komitetin Drejtues të hyjnë nga tre anëtarë të dy Komiteteve Qendrore të mëparshme, ndërsa dy KQ në përbërje të plotë, të hyjnë në Kuvendin e LRSSHJ.”

– Dokumenti nga dorëshkrimi origjinal i Osman Osmanit:

“4. Në KQ të hyjnë anëtarët e dy KQ të mëparshme në përbërje të plotë.”

***

– Falsifikimi i dokumentit në librin e Nuhi Sylejmanit – Vrasja e trefishtë:

“5. Organi i LRSSHJ të jetë ”Zëri i Kosovës” kurse organi i Rinisë të quhet ”Republika”.”

– Dokumenti nga dorëshkrimi origjinal i Osman Osmanit:

“5. Udhëheqja e KQ të zgjidhet në mbledhjen e ardhshme të KQ.”

***

– Falsifikimi i dokumentit në librin e Nuhi Sylejmanit – Vrasja e trefishtë:

“6. Procesi i bashkimit konsiderohet i përfunduar kur në LRSSHJ të bashkohet edhe OMLK!”

Dokumenti nga dorëshkrimi origjinal i Osman Osmanit:

“6. Organi i LRSHJ të jetë ”Zëri i Kosovës”.”

***

Qyteti, data, muaji dhe viti: “Ankara, më 17 shkurt 1982” është shtuar në dokumentin e botuar në librin e Nuhi Sylejmanit “Vrasja e trefishë”, ndërsa në dokumentin nga dorëshkrimi origjinal i Osman Osmanit nuk ekziston!

***

Radhitja e pseudonimeve:

– Qemajli (Faton Topalli)

– Shpendi (Xhafer Durmishi)

– Halimi (Osman Osmani)

Janë pa ndryshime në të dya dokumentet.

***

– Falsifikimi në librin e Nuhi Sylejmanit – Vrasja e trefishtë:

“Mërgimi (Sabri Novosella)”

– Dokumenti nga Dorëshkrimi origjinal i Osman Osmanit:

“Kushtrimi (Abdullah Prapashtica)”

***

– Falsifikimi në librin e Nuhi Sylejmanit – Vrasja e trefishtë:

“Kushtrimi (Abdullah Prapashtica)”

– Dokumenti nga dorëshkrimi origjinal i Osman Osmanit:

“Mërgimi (Sabri Novosella)”

***

VIJON ….

© Pashtriku.org

________________________________

Nga arkivi i facebookut tim, më 26 prill 2023

ABDULLAH PRAPASHTICA DHE OSMAN OSMANI FALSIFIKUESIT E DOKUMENTIT TË BASHKIMIT (LNÇKVSHJ + PKMLSHJ = LRSHJ) MË 17 SHKURT 1982 (7)

Nga Sheradin Berisha – Pashtriku, Maj 2024

Total
0
Shares
Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Për siguri, kërkohet përdorimi i shërbimit reCAPTCHA të Google, i cili i nënshtrohet Politikës së Privatësisë dhe Kushteve të Përdorimit të Google.

Unë pajtohem me këto kushte.

Postime të Lidhura