NË GJERMANI PATOLOGËT I DHANË INSTITUTIT PAUL EHRLICH NJË AFAT TË SHKURTËR PËR TË NDALUAR VAKSINIMIN E DËMSHËM PËR SHËNDETIN E NJERIUT!

Dy letra për Institutin Paul Ehrlich:

NË GJERMANI PATOLOGËT I DHANË INSTITUTIT PAUL EHRLICH NJË AFAT TË SHKURTËR PËR TË NDALUAR VAKSINIMIN E DËMSHËM PËR SHËNDETIN E NJERIUT!

Në raportet e tij të sigurisë, Instituti shtetëror Paul Ehrlich (PEI), i cili është përgjegjës për sigurinë e vaksinave, vazhdimisht nënvlerëson efektet anësore serioze të vaksinimit dhe vdekjet që po bëhen gjithnjë e më të dukshme në lidhje me vaksinat e mRNA dhe mohon, me disa përjashtime, një lidhje shkakësore.

Kjo tashmë është theksuar këtu në detaje. Parashtresat e shkencëtarëve, gazetarëve dhe një kompanie sigurimesh shëndetësore deri më tani nuk kanë pasur asnjë efekt. Tani patologu i njohur Prof. Arne Burkhardt ka bërë thirrje për një ndalesë të menjëhershme të vaksinimit në dy letra drejtuar PEI për shkak të rezultateve alarmante të kërkimit të tij. Por në mënyrën e një shteti autoritar, ai mbulohet me heshtje.

Meqenëse ekziston një rrezik urgjent për jetën dhe gjymtyrët, një rrezik i menjëhershëm vdekjeje për të gjithë njerëzit që marrin një injeksion të bazuar në mRNA, Prof. Burkhardt dhe grupi i tij kërkimor kërkuan që Paul -Ehrlich-Institut të tërheqë menjëherë të gjitha barnat e prekura dhe të pezullojë miratimet me kusht. Diskrecioni për të vepruar reduktohet në zero.

Ata kërkuan nga drejtorët përgjegjës të PEI-së, Prof. Dr. Cichutek dhe znj. Dr. Keller – Stanislawski, t’ju dërgojë kopjet e vendimeve të lëshuara me një njoftim të shkurtër deri më 18 mars 2022 për shkak të rrezikut të jashtëzakonshëm për shëndetin, jetën dhe gjymtyrët publike.

***

Letra e plotë e datës 16 Mars 2022:

Instituti Paul Ehrlich

Vëmendje: Prof Dr. Cichutek

dr Brigitte Keller Stanislawski

Paul-Ehrlich-Strasse 51-59

63225 Langen

Reutlingen, 16 mars 2022

Covid-19 mRNA dhe produktet medicinale me bazë vektori Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria dhe Covid-19 Vaccine Janssen – Neni 20 (4) i Rregullores Nr. 726/2004/EC në lidhje me nenin 107i të Direktivës 2001/83/EC, § § 62 para.1, 69 para.1 para.1a AMG

I nderuar Prof Dr. cichutek,

I nderuar Dr. Keller-Stanislawski,

Instituti Paul Ehrlich (PEI) është autoriteti më i lartë federal kompetent në përputhje me seksionin 62 (1) fjalia 1 AMG

“Për të parandaluar rrezikun e drejtpërdrejtë ose të tërthortë për shëndetin e njerëzve ose kafshëve, rreziqet që rrjedhin nga përdorimi i produkteve medicinale, në veçanti efektet anësore, ndërveprimet me agjentë të tjerë… të regjistrohen në mënyrë qendrore, të vlerësohen dhe masat që do të merren të koordinuara sipas këtij ligji.” (theksimi nga nënshkruesit)

Kjo detyrë është e specifikuar më tej në nenin 69 (1) AMG me qëllim që autoritetet kompetente duhet të nxjerrin “urdhrat e nevojshëm për të eliminuar shkeljet e identifikuara dhe për të parandaluar shkeljet e ardhshme”, në veçanti ndalimin e vendosjes së produkteve medicinale ose përbërësve aktivë në treg, tërheqjen e tyre dhe duhet të sigurojnë që ato të sigurohen nëse kjo është e nevojshme për të parandaluar një kërcënim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë për shëndetin e njeriut.

Sipas nenit 69, paragrafi 1, klauzola 2 nr. 4 AMG, ky rrezik ekziston veçanërisht nëse:

“…ka dyshime të arsyeshme se produkti medicinal ka efekte të dëmshme që shkojnë përtej asaj që është e justifikueshme sipas gjetjeve të shkencës mjekësore”.

Meqenëse produktet medicinale në fjalë janë të gjitha produkte mjekësore që janë miratuar në mënyrë qendrore nga Komisioni, zbatohet gjithashtu seksioni 69 (1a) AMG.

Në rastin e produkteve medicinale të autorizuara nga qendra, kjo i jep të drejtë dhe e detyron PEI-në të nxjerrë urdhrat e nevojshëm për të eliminuar shkeljet e identifikuara dhe për të parandaluar shkeljet e ardhshme dhe të urdhërojë pezullimin e autorizimit dhe tërheqjen e produktit medicinal nëse kjo kërkohet urgjentisht, mbrojnë shëndetin e njeriut. Ky detyrim zbatohet menjëherë, edhe para se të informohet EMA.

Në këtë kuadër ju informojmë për gjetjet e mëposhtme:

Ne jemi një grup kërkimor në rrjet ndërkombëtar i patologëve, biologëve molekularë, mjekëve dhe fizikanëve që kanë punuar së bashku shkencërisht që nga fillimi i pandemisë dy vjet më parë. Në kuadër të autopsisë së 40 pacientëve të vdekur në lidhje me vaksinimin (në faza të ndryshme vlerësimi) dhe ekzaminimeve të mostrave histologjike nga njerëzit e gjallë, arritëm në përfundimin e mëposhtëm:

Në të gjitha indet e organeve, duke përfshirë sistemin vaskular, zemrën dhe trurin e njerëzve që vdiqën papritur në lidhje me “vaksinimin” kundër SARS-CoV-2, kryesisht jo në spital dhe pa terapi, ka dëmtime të vazhdueshme, siç ndodh ndryshe, rast me efekte toksike të vërejtura dhe të shoqëruara me përgjigje të pazakonta inflamatore si dëshmi e dëmtimit intravital. Gjetjet individuale histologjike janë të përmbledhura në shtojcë (secila me informacion mbi frekuencën në kllapa). Ato janë shumë të pazakonta, veçanërisht në kombinimin e tyre, ose nuk janë vëzhguar ende individualisht.

Në këto lezione dhe zonat inflamatore shoqëruese, veçanërisht në enët e gjakut, një shprehje e qartë e proteinës spike mund të zbulohet me ndihmën e imunohistokimisë shumë specifike. Kjo është vërtetuar se vjen nga “vaksinimi” dhe jo nga një infeksion nga virusi SARS-CoV-2. Për të caktuar në mënyrë të besueshme origjinën e proteinës së gjetur, u përdor një antitrup që u prodhua posaçërisht kundër nënnjësisë 1 të variantit të spikes SARS-CoV-2 Wuhan, i cili është baza e vaksinimeve. Në të njëjtën kohë, u krye ngjyrosja për nukleokapsidin e SARS-CoV-2, e cila do të tregonte virusin e plotë nëse ishte pozitiv. Megjithatë, kjo nuk u gjet në indet e përshkruara.

konkluzioni:

Nëse lezionet në inde do të vinin nga një infeksion me një virus SARS-CoV-2, të gjithë përbërësit e virusit do të duhej të ishin të detektueshëm, në këtë rast proteina nukleokapsidike si dhe proteina spike.

Nëse mund të zbulohet vetëm proteina spike pa një nukleokapsid, kjo mund të vijë vetëm nga injektimi i ilaçit në fjalë, i cili stimulon qelizat e trupit të prodhojnë masivisht proteinat e majës duke përdorur mRNA.

Nga kjo, mund të nxirret përfundimi se “prodhimi i thumbave” të shkaktuara nga vaksina në trupin e njeriut nuk ndodh vetëm në vendin e injektimit në muskul, por se prodhimi i spikut mund të bëhet në të gjitha qelizat dhe organet, të paktën në rastin e disa sëmundjeve edhe në tru. Kjo e fundit do të vërtetonte gjithashtu se substanca aktive në vaksina në parim mund të kalojë barrierën gjak-tru. Shprehja e proteinës spike çon në reaksione serioze inflamatore në indet e organeve të prekura dhe madje edhe në vdekje.

Ekziston padyshim një rrezik urgjent për jetën dhe gjymtyrët e të gjithë njerëzve të cilëve u jepen injeksionet – veçanërisht si pjesë e detyrimit për të vaksinuar dhe për të siguruar prova – nëse vaksinat mARN dhe me bazë vektori vazhdojnë të vendosen në treg. Ekziston një rrezik i menjëhershëm për vdekje.

Prandaj, të gjitha produktet medicinale të përmendura në këtë temë menjëherë

të tërheqen dhe të pezullohen miratimet e kushtëzuara. Diskrecioni për të vepruar reduktohet në zero.

Prandaj, ne ju kërkojmë, në lidhje me të gjitha medikamentet me bazë ARN ose pro-MRNA (të ashtuquajturat vaksina) që nxisin një sintezë të proteinave në qelizat e trupit, veçanërisht për:

a. Komirnati

b. Spikevax

c. Vaxzevria dhe Vaksina Covid-19 Janssen

– kërkojmë tërheqjen e menjëhershme të produkteve medicinale në fjalë që janë në treg,

– të urdhërojë menjëherë pezullimin e autorizimeve përkatëse për produktet medicinale, për vëmendjen e të nënshkruarit nga jo më vonë se 18 mars 2022,

 për të dërguar një kopje të njoftimeve të lëshuara në përputhje me seksionet 1 dhe 2.

Për shkak të rrezikut të jashtëzakonshëm për shëndetin publik, jetën dhe gjymtyrët, afati i caktuar për ju duhet të mbahet i shkurtër.

Përshëndetje të përzemërta

Në emër të grupit kërkimor

(Nënshkrimi)

Prof Dr. mjekësor Arne Burkhardt,

– Profesor i plotë i Patologjisë në Universitetin e Hamburgut (1979) dhe Tübingen (1991)

– Profesor i asociuar emeritus për patologji të përgjithshme dhe të veçanta në Universitetin e Bernës (Zvicër)

– Patolog rezident, herë pas here në bashkëpunim me komunitetet e praktikës profesionale mbivendore dhe institutin e vet që nga viti 2008.

Pathologiepraxis und Labor

Obere Wässere 3-7

72764 Reutlingen

————————

Origjinali me bashkëngjitje:

https://www.mwgfd.de/wp-content/uploads/2022/03/Prof_Burkhardt_an_PEI_16Mrz22.pdf

………

Por Instituti Paul Ehrlich nuk reagoi.

Se sa seriozë janë Prof. Burkhardt dhe kolegët e tij, tregon fakti se ai i shkroi sërish PEI-së më 24 mars 2022 dhe u kërkoi urgjentisht atyre t’i informonin se çfarë masash kishin marrë për të zvogëluar rrezikun për jetën dhe gjymtyrët e paraqitura nga mARN – dhe vaksinat CVID-19 me bazë vektoriale.

——–

Letra e datës 24 Mars 2022:

Instituti Paul Ehrlich

Vëmendje: Prof Dr. Cichutek

dr Brigitte Keller Stanislawski

Paul-Ehrlich-Strasse 51-59

63225 Langen

24.3.2022

Covid-19 mRNA dhe produkte medicinale me bazë vektori Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria dhe Covid-19 Vaccine Janssen – Neni 20(4) i Rregullores Nr. 726/2004/EC në lidhje me nenin 107i të Direktivës 2001/83/EC, § § 62 para.1, 69 para.1 para.1a AMG

Këtu: pyetje dhe aspekti plotësues i letrës sonë të datës 16 mars 2022

I nderuar Prof Dr. cichutek,

I nderuar Dr. Keller-Stanislawski,

Duke iu referuar letrës sonë të datës 16 mars 2022, të cilën ju drejtuam, dëshirojmë t’ju kërkojmë të na njoftoni se çfarë masash ka marrë PEI për të shmangur rrezikun për jetën dhe gjymtyrët e paraqitura nga mRNA dhe vaksinat me bazë vektori CoVid-19.

Hulumtimet tona patologjike treguan pa mëdyshje se “prodhimi i spikut” i shkaktuar nga vaksina në trupin e njeriut nuk ndodh vetëm në vendin e injektimit në muskul, por prodhimi i spikut mund të ndodhë në të gjitha qelizat dhe organet, madje edhe në tru. Shprehja e proteinës spike çon në reaksione serioze inflamatore në indet e organeve të prekura dhe madje edhe në vdekje.

Ekziston një rrezik i menjëhershëm për vdekje.

Përveç letrës sonë të datës 16 mars 2022, dëshirojmë të theksojmë një aspekt tjetër:

– Trombozat që gjenden gjithnjë e më shumë në ekzaminimet patologjike, përveç dëmtimit endotelial, veçanërisht trombozat e venave të sinusit, së bashku me gjakderdhjen në tru, lindin dyshimin urgjent se ngjarjet e shkaktuara nga vaksinat e Covid-19 me bazë mRNA dhe vektor bazohen në një reaksion imunitar i pakontrolluar pavarësisht nga substanca e aplikuar.

Kjo nënvizon se ka nevojë urgjente për veprim në përputhje me letrën tonë të datës 16 mars 2022.

Përshëndetje të përzemërta

Në emër të grupit kërkimor

(Nënshkrimi)

Prof Dr. mjekësor Arne Burkhardt

– Profesor i plotë i Patologjisë në Universitetin e Hamburgut (1979) dhe Tübingen (1991)

Profesor i asociuar emeritus për patologji të përgjithshme dhe të veçanta në Universitetin e Bernës (Zvicër)

– Patolog rezident, herë pas here në bashkëpunim me komunitetet e praktikës profesionale mbivendore dhe institutin e vet që nga viti 2008.

—————–

Letra e dytë në origjinal:

https://www.mwgfd.de/wp-content/uploads/2022/03/Prof_Burkhardt_an_PEI_24Mrz22.pdf

***

Deri më sot nuk ka përsëri asnjë përgjigje.

………….

Kështu raporton Shoqata e “Mjekëve dhe Shkencëtarëve për Shëndetin, Lirinë dhe Demokracinë, e.V.” (MWGFD), e cila e dokumentoi këtë proces.

E gjithë kjo tregon se nuk kemi të bëjmë me një institut të përgjegjshëm në demokraci, por me një institut shtetëror në një shtet autoritar që ka kaluar në një oligarki totalitare, diktatoriale. Në arrogancën e tij, pushteti nuk hyn në gjëra që mund të jenë të rrezikshme për të.

Video e rëndësishme

Publikimi përfshin gjithashtu një video shumë informuese në të cilën Dr. Ronald Weikl, mjek dhe nënkryetar i MWGFD e.V., me Prof. Dr. Arne Burkhardt dhe avokati i specializuar në ligjin e drogës, Dr. Brigitte Röhrig flasin për ngjarjet.

Në bisedë të mëtejshme, diskutohen argumentet më të rëndësishme kundër vaksinimit të detyrueshëm, prezantohen fushata edukative nga grupe të tjera dhe shprehet dëshira që të gjitha këto letra të shpallen “duhet të lexohen” për deputetët e Bundestagut përpara votimit për vaksinimin e detyrueshëm.

Prof. Burkhardt fton të gjithë anëtarët e Bundestagut Gjerman të shohin rezultatet e tij alarmante të kërkimit rreth efekteve toksike të vaksinave kundër Covid për veten e tyre:

“U bëj thirrje të gjithë mjekëve në Bundestag të vijnë tek unë dhe të shikojnë përgatitjet, veçanërisht zotit Lauterbach… (…) dhe ata që nuk janë mjekë, ju lutemi sillni një patolog që keni besim! Do t’u tregoj të gjithëve përgatitjet origjinale në mikroskop të dyfishtë, ose nëse ka disa, në projeksion!”

Prof. Arne Burkhardt në temën e “politikës dhe shkencës në përputhje me korporatat”:

“Aq shumë flitet se në luftë viktima e parë është e vërteta. Dhe mund të them vetëm: Viktima e parë në pandemi është shkenca.”

Këtu është lidhja me videon dhe dokumentet e tjera:

/ Përshtati në shqip Sheradin Berisha, Facebook 3 Prill 2022 /

=========

Burimi:

Pathologen setzten in Brandbriefen dem Paul-Ehrlich-Institut kurze Frist, das Impfen unverzüglich zu stoppen

Kliko poshtë

Total
0
Shares
Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Për siguri, kërkohet përdorimi i shërbimit reCAPTCHA të Google, i cili i nënshtrohet Politikës së Privatësisë dhe Kushteve të Përdorimit të Google.

Unë pajtohem me këto kushte.

Postime të Lidhura
Read More

MUSTAFA SHTEGËTARI

MUSTAFA SHTEGËTARI! Nga Sheradin Berisha, FB 20.12.2020 – Pashtriku 16.01.2023 Shtegëtari i partive politike, teologu Mustafa Bajrami tashmë…