PASHTRIKU: RRJETI GLOBAL I GRUAS DHE I RINISË SHQIPTARE REAGON KUNDËR DISKRIMINIMIT SERB NDAJ SHQIPTARËVE NË KOSOVËN LINDORE

(Pashtriku, 08. 01. 2013) – Më 7 Janar 2013, Rrjeti Global Mbarëkombëtarë i Gruas dhe i Rinisë Shqiptare me seli në Londër, në adresë të pashtriku.org, ka dërguar një notë indinjuese lidhur me ngjarjet e fundit në Kosovën Lindore, (në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë), të cilat përkufizohen me ultimatumin e qeverisë serbe për largimin e Lapidarit përkujtimor të luftës së UÇPMB-së, (deri më 17 Janar) të vendosur në qendër të Preshevës. Ky reagim, (i shkruar nga presidentja e këtij rrjeti Lida Rragami) i drejtohet publikisht Qeverisë serbe, dhe për vemendje ambasadave Shqiptare dhe Britanike në Beograd; Ambasadave Shqiptare (të Shqipërisë dhe të Kosovës) si dhe ambasadës serbe në Londër, Ambasadës serbe në Tiranë, ambasadës Shqiptare në Shkup, “Friends of South Serbia”, Qeverive të Republikës së Shqipërisë dhe Kosovës.

Lida Rragami, Presidente e Rrjetit Global Mbarëkombëtarë të Rinisë dhe Gruas Shqiptare
……………………………………………………..
Në këtë notë indinjuese (reagim) – RRGMGRSH shkruan:

DREJTUAR QEVERISË SERBE, 
& për vemendjen e:
– Ambasadave Shqiptare dhe Britanike në Beograd; Ambasadave Shqiptare, Kosovare dhe Serbe në Londër; Ambasada Serbe në Tiranë, Ambasada Shqiptare, Shkup; “Friends of South Serbia”;
– Qeverive të Republikës së Shqipërisë dhe Kosovës
Subjekti:
Notë indinjuese – Tensionet etnike dhe të Drejtat Njerëzore të Shqiptarëve në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë.

Duke konsideruar situatën aktuale dhe presionin nën të cilin janë Shqiptarët në Luginën e Preshevës, ne, (Rjeti Global Mbarëkombëtarë i Gruas, Rinisë dhe Diasporës Mbarëshqiptare), ndjejmë përgjegjësinë dhe detyrimin tonë Kombëtare & Njerëzor, të shprehim shqetësimin tonë të papërmasa dhe të dënojmë veprimet e Qeverisë dhe Policisë Serbe kundër Shqiptarëve në këtë zonë.
Disa nga arsyet që na detyruan të shkruajmë këtë letër, janë të listuara më poshtë:
1. Ngjarjet e javëve të fundit:
a) Para pak javësh vandalizuat Flamurin Shqiptarë në varrezat e të rënëve të UÇPMB-së. Kjo është shkelje flagrante e të drejtave më themelore humane dhe të bashkëjetesës multi-etnike. JU LUTEMI, lini të rënët tanë të prehen tashmë në paqe – keni bërë mjaft!
b) Deklaroni se keni caktuar datën 17 Janar për të rrëzuar Lapidarin përkujtimor të luftës së UÇPMB-së, vendosur në Preshevë. Shpresojmë që as të mos e tentoni një veprim të tillë – do t’i hidhni zjarrit benzinë, shpresojmë të mos jetë ky qëllimi juaj!
2. Për shumë e shumë vite :
a) Kemi anketuar dhe obzervuar, duke qënë të pranishëm fizikisht në Luginën e Preshevës, nivelin e abuzimit të drejtave Njerëzore dhe kushtet dramatike ekonomike me të cilat Shqiptarët po përballen në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë – tragjike!
b) Fëmijët Shqiptarë janë të frikësuar në rrugët e vendit të tyre, dhe ndjehen të kërcënuar nga prania e vazhdueshme dhe e panevojshme e kamionave me ushtarë dhe patrullat e forcave speciale në rrugë. Kjo duhet të NDALOJË. Nuk kanë bërë asgje të përjetojnë këtë – vuajnë pasi janë Shqiptarë në trojet e tyre Etnike!!!
c) Presheva, Bujanoci dhe Medvegja (njësoj siç ishte Kosova, ndërkohë nën
administrimin Serb, para pavarësisë) janë zonat më të varfëra në rajon.
Të drejtat e Shqiptarëve në këtë zonë janë shumë të abuzuara, çuditërisht të abuzuara nga një shtet që pretendon të ketë standarte të larta për tu futur në familjen e bashkuar Europiane, nga i cili kërkohet tolerancë, respekt për të tjerët dhe bashkëjetesë multi-etnike, dhe mbi të gjitha mbrojtja e të Drejtave Njerëzore.
E gjithë kjo nxjerr në pah pyetjen – A janë këto teknika, mbase, të projektuara me kujdes për të krijuar spastrim Etnik të Shqiptarëve nga Trojet e tyre, njësoj si tentativat e viteve ’90 në Kosovë?
Shpresojmë që jo!
Kombi Shqiptarë ka dhënë prova ndër shekuj, bile dhe në ditët më të errëta kombëtare që nga 1913, kur tragjikisht u ‘copëtuam’ mes fqinjëve tanë, që jemi Komb paqësor, energjik dhe tolerant. Sot kemi popullsinë më të re në Europë dhe synojmë të punojmë me të gjithë fqinjët tanë në rajon për paqe dhe prosperitet.
Energjia, potenciali dhe mosha jonë e re nuk duhen parë si kërcënim nga fqinjët tanë, pa ashtu në të njëjtën mënyrë, parashikojmë që çdokush në rajon të sillet me standarte dhe pajtueshmëri me rregullat e bashkëjetesës multi-etnike.
Që të ndërtojmë një Ballkan Perendimor paqësor dhe prosperues për gjenerata e reja, si dhe të ndërtojmë fqinjësi të mire bazuar në respekt të ndërsjelltë, kërkojmë njerëzishëm:
1. Largimin e menjëhershëm të ushtrisë Serbe nga rrugët e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës;
2. Largimin e menjëhershëm të forcave speciale policore në rrugët e këtij rajoni;
3. Ju bëjmë thirrje të MOS prekni Lapidarin e UҪPMB-së në Preshevë, dhe të mos vandalizoni herë tjetër Flamurin tonë – është krenaria jonë Kombëtare;
4. Ju bëjmë thirrje të rrisni investimet në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, që Shqiptarët të mos detyrohen të lënë trojet e tyre nga kushtet e rënda ekonomike. Nëse bëni vetëm atë që po bën Qeveria e Kosovës me pakicat Etnike Serbe në Kosovë, do jetë fillim i mbarë për ju.
Këto kërkesa janë supreme dhe kushte themelore për një rajon paqësor.
Shqiptarët në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë nuk janë vetëm, por kanë mbështetjen dhe zërin e Rrjetit Global Mbarëkombëtarë të Rinisë Shqiptare, Rrjetit Global Mbarëkombëtarë të Gruas Shqiptare dhe Diasporën Mbarëshqiptare. Kjo është shtesë e mbështetjes që japin Qeveritë e Shqipërisë dhe Kosovës.
Shpresojmë që ti shikoni me seriozitet dhe ti pranoni kërkesat tona, të mbështetura nga implementime të sukseshme të planeve tuaja konkrete për zgjidhje. Shpresojmë, gjithashtu, që së bashku të jemi në gjendje të sigurojmë dhe të sjellim paqe dhe prosperitet për të ardhmen e gjeneratave tona dhe tuajat në Ballkanin Perendimor.
Ju lutemi vini re, që ky është hapi ynë i parë për të ndërhyrë. Nëse nuk merren masa positive të menjëhershme nga ana juaj, hapi ynë i mëtejshëm do jetë Brukseli, organizata Internacionale për mbrojtjen e të Drejtave Njerëzore, dhe në qytete të tjera kryesore në botën e zhvilluar perendimore.
Sinqerisht,
Lida Rragami
Presidente e Rrjetit Global Mbarëkombëtarë të Rinisë dhe Gruas Shqiptare
Në emër të: Rrjetit Global Mbarëkombëtarë të Rinisë Shqiptare; Rrjetit Global Mbarëkombëtarë të Gruas Shqiptare; dhe Diasporës Mbarëshqiptare.
UK, 7 Janar 2013

Lida Rragami
E-mail: [email protected]
Ref. jonë: Pres-issues-070113
7 Janar 2013

*   *   *

To Serbian Government,
& for the attention of:

– Albanian and British Embassies in Belgrade; Albanian, Kosovan and Serbian Embassies in London; Serbian Embassy in Tirana, Albanian Embassy in Skopje “Friends of South Serbia”;
– Albania and Kosova Governments
Reference: Note of indignation – Ethnic tensions and Human Rights of Albanians in Presheva, Bujanoc and Medvegjë.
Considering the current situation and the pressure Albanian People are under in the Presheva, Bujanoc and Medvegjë, we (Global Pan-Albanian Network of Youth, Women and Diaspora), feel a National and Human duty & responsibility to express our great concerns and condemnation of the Serbian Government and police actions against Albanians in the region. Some of the reasons that pushed us to write this letter, are listed below:
1. Very recent events:
a) You recently went into the cemetery of the PMB Liberation Army fallen heroes, and violated the Albanian Flag. This is a violation of the most basic human rights and multi-ethnic co-existence. Please let them now rest in peace, you’ve done enough!
b) You claim to have set the date of the 17 th of January for the demolition of the war memorial in Presheva. We hope you do not even attempt it – it will throw fuel to the fire, unless it is what you want!
2. On-going over the years:
a) We have surveyed on the ground the human rights and severe economical conditions, Albanians are facing in Presheva, Bujanoc and Medvegjë – very appalling!
b) The Albanian children are scared in the streets and feel very threatened of the
presence of the army large groups, tracks and the police special forces that patrol
the roads for no reason. This must STOP. These children have done nothing wrong – they suffer by just being Albanians in their Homeland!
c) Presheva, Bujanoc and Medvegjë (same as Kosovo, when under Serbian administration, prior to independence) is the poorest in region.
Human rights of Albanian People in this region are very appalling, surprisingly appalling coming from a government, pretending to have high enough standards to enter the EU family, which require tolerance, acceptance, respect for others and multi-ethnic co-existence, and most fundamentally, protection of Human Rights.
It begs the question – Are these techniques, perhaps, well designed to force ethnic cleansing of Albanians from their homeland, same as it was attempted in Kosovo during 90’s? We hope not!
The Albanian Nation has proven over the centuries, even under the most repressive days since 1913, when we were tragically ‘chopped’ amongst our neighbours, to be a very peaceful and vibrant Nation. Today we have the largest youth population in Europe and we aim to work with everyone in the region for peace and prosperity.
Our vibrancy, potential and young age must not be seen as a threat by our neighbours, and equally, we expect everyone to behave within standards and acceptance of multi-ethnic co-existence rules.
To build a peaceful and prosperous Western Balkans for the future of our generations and build good neighbourhood relationship based on mutual respect and understanding, we humanly request:
1. The removal of the army presence in Presheva, Bujanon and Medvegjë streets with immediate effect
2. The removal of the police and security force patrols with immediate effect
3. We ask you to NOT touch the war memorial in Presheva and NOT to violate again the Albanian Flag – it’s our national pride.
4. We urge you to increase the investment in Presheva, Bujanoc and Medvegjë, so Albanians are not forced to leave because of poor conditions. If you only do what Kosovo is doing for Serbian minority in Kosovo, it’ll be a good start for you.
These requirements are paramount and fundamental conditions for a peaceful region.
The Albanians in this region are not on their own, but have the support and the voice of the Global Network of Pan-Albanian Youth, Women and Pan-Albanian Diaspora. This is additional to the support of the Albanian and Kosovo Governments.
We hope you do take our requirements seriously, backed with positive and successful implementation of action plans on your side.
We also hope to be able to secure peace and prosperity, together, for the future of our and your generations in Western Balkans.
Please note, this is our first step to intervene. The next step to raise the issue, if not positive action taken by you, will be Brussels, International human rights organisations and other main Western cities around the world.

Sincerely,
Lida Rragami
President of Global Pan-Albanian Youth and Women Network On behalf of Global Pan-Albanian Youth Network & Global Pan-Albanian Women Network; and PanAlbanian Diaspora
UK, 7th of January 2013

Lida Rragami
E-mail: [email protected]
Our Ref: Pres-issues-070113
7th of January 2013

=================================

Pllaka përkujtimore e Dëshmorëve të Kombit të UҪPMB-së në qendër të Preshevës

Në vijim shikoni tubimin e promovimit:

…………………………………………………………..

(Përgatiti kryeredaktori i pashtriku.org)

Total
0
Shares
Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Postime të Lidhura