SHERADIN BERISHA: KARL MARKSI DHE ‘HOLOKAUSTI REVOLUCIONAR’! (FOTO+VIDEO)

Pashtriku.org, 7 maj 2018: 200 vjet më parë, më 5 maj 1818 në Trier të Gjermanisë ka lindur filozofi, sociologu dhe teoricienti i shquar i ekonomisë politike, Karl Marksi, ndërsa ka vdekur më 14 mars 1883 në Londër.
Karl Marksi lindi në një familje të vjetër rabinësh – hebre, nga i ati Heinrich (jurist) dhe e ëma Henriette. Marksi kishte katër vëllezër e pesë motra, ndërsa ai ishte fëmiu i tretë. Në vitin 1824 së bashku me familjen konvertohet në fenë krishtere. Karl Marksi emrin e vërtetë e kishte, Moses Mordechai (Mardochai) Marx Levi!
Ndër veprat kryesore të Karl Marksit njihen: “Manifesti i Partisë komuniste”, programi historik i “luftës së klasave” i shkruar në vitin 1847 së bashku me Friedrich Engelsin (28 shkurt 1820 – 5 gusht 1895) dhe Kapitali, një kritikë voluminoze mbi ekonominë politike, të botuar për herë të para në vitin 1867, dhe të ribotur disa herë (në miliona kopje) në shumë gjuhë të botës! Librat dhe veprimtaria e Karl Marksit u finacua nga familja e bankierit hebre Rotschlid!

“LIDHJA E TË DREJTËVE” DHE “MANIFESTI I PARTISË KOMUNISTE”!
Në shkollë kemi mësuar “majën e aisbergut” të Karl Marksit, por jo edhe atë çka fshihet poshtë majës. Dhe detyra e studiuesve është që të gërmoj sa më shumë nën këtë “maje” për të shpërfaqur të vërtetën në gjithë përmasën e saj.
Viteve të fundit janë botuar shumë libra, studime e materiale tjera arkivore që pasqyrojnë veprimtarinë e Karl Marksit edhe në ato përmasa, të cilat nuk i kemi mësuar në literaturën shkollore!
“Një degë e Iluminatit bavarez, që në atë kohë njihej si “LIDHJA E TË DREJTËVE” dhe e cila kishte rrjedhur nga njëra nga grupet sekrete revolucionare më të suskesshme në Francë, “SOCIETE DES QUATRE SAISONS” (Shoqëria e Katër Stinëve), rekrutoi dy anëtarë të rinj, Òªifutin MOSES MORDECHAI MARX LEVI (alias Karl Marks) dhe shokun e tij, industrialistin FRIEDRICH ENGELS, të cilët më pas shkruajtën “Manifestin Komunist” për ta.
Një pjesë nga manifesti erdhi nga mendja e tyre, por pjesa më e madhe ishte ideologjia e “Lidhjes së të Drejtëve” dhe shoqërive sekrete të tjera franceze, të cilat mbanin një pozitë revolucionare në drejtim të Francës.” (Jan van Helsing – Shoqëritë sekrete dhe fuqia e tyre botërore”, Plejad, faqe 145).
“Lufta kundër kapitalizmit” tani mund të fillonte. Falë aftësive të veta intelektuale, Marksi arriti të ndryshonte imazhin e lidhjes, e cila në vitin 1847 e ndryshoi emrin në “LIDHJA KOMUNISTE”.(Po aty, f.145)
Gary Allen në një studim të tij shkruan:
“Në fakt, ‘Manifesti Komunist’ ishte në qarkullim shumë vite më parë se emri i Marksit të bëhej gjerësisht i njohur për të përcaktuar autorësinë e këtij manuali revolucionar. Gjithë ajo çka në të vërtet bëri Karl Marksi ishte kodifikimi dhe azhornimi i parimeve të planeve revolucionare që ishin hartuar vite më parë nga Adam Weishaupt, themeluesi i Urdhërit të Iluminatit në Bavari (më 1 maj 1776) “. (Po aty, f.145)
Kjo tregon qartësisht se si Iluminati Bavarez krijonte sisteme “kapitaliste” dhe, nga ana tjetër, “anti-kapitaliste”, sisteme të prodhuara për të mbajtur njerëzimin në një mosmarrveshje konstante, dhe prej kësaj në konfuzion.

KRIJIMI I SISTEMEVE POLITIKE DHE NDEZJA E REVOLUCIONEVE!
Meqë Britania dhe Franca ishin dy fuqitë më të mëdha botërore në vitet e fundit të shekullit të XVIII’të, Adam Weishaupt’i (i lindur në qytetin Ingolstadt të Bavarisë, më 6 shkurt 1748, ndërsa vdiç në 18 nëntor 1830) urdhëroi Iluminatin të ndizte luftërat koloniale duke përfshirë, Luftën revolucionare në Amerikë, për të dobësuar Perandorinë Britanike dhe për të organizuar Revolucionin Francez që do të fillonte në vitin 1789. Ishte viti 1784, kur Adam Weishaupt’i nxori urdhrat e tij për Revolucionin Francez. Shkrimtari gjerman Stefan Zweig (Cvajg), i vendosi ato urdhra në formën e një libri, i cili përmbante gjithë historinë e Iluminatit dhe planet e Weishaupt’it. Një kopje e atij libri iu dërgua Iluminatit në Francë, i kryesuar nga Robespierre, të cilin Weishaupti e kishte deleguar të nxiste Revolucionin Francez…” (Myron C.Fagan – Iluminati dhe këshilli i Marrëdhenieve me jashtë, pashtriku.org – 01. 06. 2013) Adam Weishaupt përpara se të vdiste përgatiti një version të rishikuar të komplotit të vjetër të Iluminatit, i cili nën pseudonime të ndryshme duhej të organizonte financimin, drejtimin dhe kontrollin e të gjitha organizatave ndërkombëtare (me ideologji të ndryshme), në mesin e të cilave ishte edhe dega e Iluminatit bavarez, “LIDHJA E TË DREJTËVE”, anëtar i së cilës ishte edhe KARL MARKSI!
***
Në vitin 1967 hebreu amerikan, shkrimtari, producenti dhe regjisori për film dhe teatër, Myron Coureval Fagan (31 tetor 1887 – 12 maj 1972), përmes fjalimit të regjistruar: “The Illuminati and the Council on Foreign Relations” – CFR, (ILUMINATI DHE KËSHILLI I MARRËDHËNIEVE ME JASHTË) informon popullin amerikan lidhur me komplotin kërcënues që po përgatiste – dinastia Rothschild…, për të shkatërruar sovranitetin amerikan dhe të shteteve tjera në Botë.
Z.Fagan thotë:
“- Në fillim të v.1850, Iluminati mbajti një takim sekret në New York, i cili u drejtua nga një anëtar i iluminatit britanik i quajtur Wright. Atyre që ishin të pranishëm iu tregua se Iluminati ishte duke organizuar bashkimin e grupeve nihiliste dhe ateiste bashkë me të gjithë grupet e tjera subversive në një grup ndërkombëtar për t’u njohur si komunistë. Ajo ishte koha kur fjala “komunist” erdhi në ekzistencë dhe u synua që të ishte arma supreme dhe fjala terrorizuese për të frikësuar gjithë botën dhe për t’i shtyrë popujt e terrorizuar drejt planit botëror të Iluminatit. Kjo skemë, pra komunizmi, duhej të përdorej për t’i dhënë mundësi Iluminatit që të nxiste luftërat (6) dhe revolucionet e ardhshme. Clinton Roosevelti, një paraardhës direkt i Franklin Rooseveltit, Horace Greeley dhe Charles Dana, botues të gazetave kryesore të asaj kohe, u emëruan për të kryesuar një komitet që të mblidhte fonde për aventurën e re. Natyrisht, shumica e fondeve u sigurua nga Rothschildët, dhe ky fond u përdor për të financuar Karl Marxin dhe Frederik Engelsin, kur ata shkruan “Kapitalin” dhe “Manifestin Komunist” në Soho, Angli. Dhe ky fakt zbulon qartësisht se komunizmi nuk është një e ashtuquajtur ideologji, por një armë sekrete, një fjalë horrash që i shërben qëllimit të Iluminatit.
– Në vitin 1830, Adam Wieshaupti vdiq, por përpara vdekjes së tij, ai përgatiti një version të rishikuar të komplotit të vjetër të Iluminatit, i cili nën pseudonime të ndryshne duhej të organizonte financimin, drejtimin dhe kontrollin e të gjitha organizatave ndërkombëtare, si dhe të grupeve ndërkombëtare me anë të punës së agjentëve të tyre në majën e pozicioneve ekzekutive, ashtu si për Shtetet e Bashkuara kemi Wodrow Wilson, Franklin Roosevelt, John Kennedy, Lindon Johnson, Din Rusk, Robert McNamara, Fulbright, George Bush (më vonë) etj., si shembuj kryesorë.
Përveç kësaj, ndërsa (në vitin 1848) Karl Marxi ishte duke shkruar “Manifestin Komunist” nën udhëheqjen e një grupi të Iluminatit, profesori Karl Richter i Universitetit të Frankfurtit ishte duke shkruar antitezat nën drejtimin e një grupi tjetër të Iluminatit (Rotschild). Ideja ishte që ata, të cilët drejtonin komplotin botëror të mund të përdornin ndryshimet në ato dy të ashtuquajtura ideologji për t’i dhënë mundësi komplotistëve për t’i ndarë masat gjithnjë në rritje të racës njerëzore në kampe opozitare, kështu që duke ia shpërlarë trurin si fillim, më pas të armatoseshin duke luftuar dhe shkatërruar njëri-tjetrin. Dhe veçanërisht për të shkatërruar institucionet politike dhe fetare. Vepra Richter filloi me atë vetë dhe u vazhdua pas vdekjes së tij nga i ashtuquajturi filozofi gjerman Friedrich Wilhelm Nietzsche, i cili themeloi Nietzscheanizmin. Ky Nietzscheanizëm më vonë u zhvillua drejt fashizmit dhe më pas drejt Nazizmit dhe u përdor për të nxitur Luftën e Parë dhe të Dytë Botërore (nga Benito Musolini dhe Adolf Hitleri – sh.b).
Pra, shihet qartazi se këto dy sisteme në dukje të kundërt (komunizmi dhe Nazizmi) janë ideuar, themeluar dhe financuar nga një qendër e Iluminatëve (Rotschildët), për të mbajtur njerëzimin në një ankth përmes luftërave të shumta dhe revolucioneve!
***
Lexoni tekstin në gjuhën angleze:
– In the early 1850’s the Illuminati held a secret meeting in New York which was addressed by a British Illuminist named Wright. Those in attendance were told that the Illuminati was organizing to unite the Nihilist and Atheist groups with all other subversive groups into an international group to be known as Communists. That was when the word ‘communist’ first came into being and it was intended to be the supreme weapon and scare word to terrify the whole world and drive the terrorized peoples into the Illuminati one-world scheme.
This scheme, communism, was to be used to enable the Illuminati to foment future wars and revolutions. Clinton Roosevelt (a direct ancestor of Franklin Roosevelt), Horace Greeley, and Charles Dana, foremost newspaper publishers of that time were appointed to head a committee to raise funds for the new venture. Of course, most of the funds were provided by the Rothschilds and this fund was used to finance Karl Marx and Engels when they wrote “Das Kaptial” and the “Communist Manifesto” in Soho, England. And this clearly reveals that communism is not a so-called ideology, but a secret weapon, a bogy man word to serve the purpose of the Illuminati.
– Weishaupt died in 1830, but prior to his death, he prepared a revised version of the age-old conspiracy, the Illuminati, which under various aliases was to organize, finance, direct, and control all international organizations and groups by working their agents into executive positions at the top. In the United States we have Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Jack Kennedy, Johnson, Rusk, McNamara, Fulbright, etc., as prime examples.
In addition, while Karl Marx was writing the Communist Manifesto under the direction of one group of Illuminists, Professor Karl Ritter of Frankfurt University was writing the antithesis under direction of another group. The idea was that those who direct the overall conspiracy could use the differences in those two so-called ideologies to enable them to divide larger and larger numbers of the human race into opposing camps so that they could be armed and then brainwashed into fighting and destroying each other, and particularly, to destroy all political and religious institutions.
The work Ritter started was continued after his death and completed by the German so-called philosopher Friedrich Wilhelm Nietzsche who founded Nietzscheanism. This Nietzscheanism was later developed into Fascism and then into Nazism and was used to foment World War I and II.

Lexoni faksimilin në gjuhën angleze:

The Illuminati and the Council on Foreign Relations
Myron Coureval Fagan
http://www.usa-the-republic.com/illuminati/cfr_1.html

***
Dëgjoni fjalimin e Myron Coureval Fagan:
The Birth of The Illuminati. CFR Council on Foreign Relations. LOST LP

***
Lexoni edhe këtë pasues në gjuhën gjermane!
1848: Ashkenazi Jude, Karl Marx (ein Krypto-Jude, echter Name Moses Mordecai Levy), veröffentlicht “The Communist Manifesto”. Interessanterweise wird zur selben Zeit, als er an diesem arbeitet, Karl Ritter von der Frankfurter Universität seine Antithesis schreiben, welche die Basis für Friedrich Wilhelm Nietzsche’s “Nietzscheanismus” bilden wird. Dieser Nietzscheanismus wird später sich in Faschismus und dann Nazismus entwickeln und wird benützt werden, den ersten und zweiten Weltkrieg anzustiften.
lexoni faksimilin:

HOLOKAUSTI REVOLUCIONAR I MARKSIT DHE ENGELSIT!
George Watson, historian dhe letrar në Universitetin e Kembrixhit,në dokumentarin “Historia e Bashkimit Sovjetik (“The Soviet Story”, 2008) të realizuar nga regjisori dhe skenaristi letonez, Edvins Snore, shpërfaq idenë e klasikëve të marksizimit, Engelsit dhe Marksit për luftën e klasave dhe zhdukjen e disa racave përmes ‘holokaustit revolucionar’!
“Unë besoj se janë të paktë ata që e dinë, se vetëm socialistët kanë fajin e gjenocideve nga shk. 19 deri 20. Është një çështje pak e ditur dhe për rrjedhojë shokante. Një gjë e tillë nuk mësohet nëpër klasa dhe as në Universitete, por reaksioni është thjesht i papritur.
“Përse të vrasësh, është thelbësore” – Trajtimi i parë jepet në numrin e janarit 1849 të gazetës marksiste «Neue Rheinische Zeitung». Engelsi e shpjegonte çfaqjen e “luftës se klasave”. Sipas tij, kur u shfaq revolucioni shoqëror, u shfaq edhe “lufta e klasave”. Por do të ekzistojnë edhe shoqëritë primitive në Europë, që janë në një nivel të kufizuar zhvillimi. Ata ndodhen dy hapa në gjurmë të të tjerëve, dhe nuk kanë arritur akoma në kapitalizëm. Engelsi ju referohej baskëve, britanikëve, skocezëve dhe serbëve dhe e karakterizonte “jashtëqitje raciale” (gunoaie rasiale) «Volkerabfall». Thoshte se këto fara duhet të zhdukeshin (shkatërroheshin), që të mbeteshin dy etapa në faqet e ekzistencës historike, dmth ishte e pamundur t’i çoje në pikën e fillimit të revolucionit”.
Fliste për vullgaritetin dhe ndotjen e popujve sllavë. Konsideronte p.sh që Polonia nuk ka asnjë arsye që të ekzistojë.
“Racat dhe klasat shoqërore, të cilat janë shumë të dobëta për t’iu rezistuar kushteve të reja të jetesës duhet të zhduken… Ata duhet të zhduken me holokaustin revolucionar! (They must perish in the revolutionary holocaust)” – Karl Marks (Marx People’s Paper, April 16, 1856 – Journal of History of Ideas vol 2 N. 1, 1981)

Ai ka qenë krijuesi i gjenocidit politik modern. Nuk njoh asnjë politkanë të Europës moderne, i cili para Marksit dhe Engelsit të ketë publikuar diçka të tillë për zhdukjen racore. Nuk di të ketë patur diçka të tillë më përpara. E quaj se gjithçka filloi me ta” – thotë George Watson.
***
Karl Marx planned Holocaust for Europe’s Racial Trash

Total
0
Shares
Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Për siguri, kërkohet përdorimi i shërbimit reCAPTCHA të Google, i cili i nënshtrohet Politikës së Privatësisë dhe Kushteve të Përdorimit të Google.

Unë pajtohem me këto kushte.

Postime të Lidhura